Grunde til salg

Vi har ofte både storparceller og parcelhusgrunde til salg i Roskilde Kommune.

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til huslejen, som du kan søge, hvis du bor til leje. Folke- og førtidspensionister kan også søge tilskud til en ejer- og andelsbolig.

Den boligsociale venteliste

Står du uden bolig og har sociale udfordringer, der gør, at du ikke selv kan løse din boligsituation? Så kan Roskilde Kommune måske hjælpe dig.

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almen bolig, kan du søge om lån til beboerindskud.

Bofællesskaber

Roskilde Kommune er hjem for mange unikke og velfungerende bofællesskaber – store som små, nye som gamle – alle med hver deres særkende. Vi drømmer om stadig flere bofællesskaber, og vi har pladsen.

Læs hvad der gælder for dit hus og din grund. Fx hvad der er registreret i BBR, hvordan du henter matrikelkort eller ser gældende lokalplan og kommuneplan, hvilke regler gælder for hegn og beplantning eller bevaringsværdige boliger, klimatilpasning m.m.

Tjek og ret din BBR

BBR står for Bygnings- og Boligregistret. Registeret indeholder oplysninger om alle bygninger i Danmark fx boligareal og opførelsesår. Her kan du få info om, hvordan du tjekker din BBR og kan rette i din BBR samt mere info om lovliggørelse af bygninger.

Find lokalplaner og kommuneplan

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Her kan du finde den lokalplan, der gælder for dig og se Kommuneplanen.

Find byggesag i byggesagsarkivet

I byggearkivet har du adgang til alle byggesager i Roskilde Kommune. Du kan også finde fx tegninger, kloakplaner og dokumenter, der er anvendt til byggesager gennem årene. Byggearkivet indeholder både afsluttede og verserende byggesager.

Hegn og beplantning

Læs om regler for fælleshegn mellem naboer, hegnssyn og regler for beplantning.

Biodiversitet: Det kan du selv gøre

Naturen i din have - her kan du få inspiration til at ”dyrke” eller indrette en mere naturvenlig have med plads til en vildere natur.

Grundvand og drikkevand

Klimatilpasning: Det kan du selv gøre

Klimatilpasning behøver ikke at være en uoverstigelig opgave. Her finder du links til hjemmesider med inspiration og hjælp til hvad du selv kan gøre for at sikre dig selv og naboen.

Ansøgning om kystbeskyttelse i Roskilde Kommune

Hvis du vil etablere eller ændre kystbeskyttelse, skal du indhente tilladelse fra Roskilde Kommune først.

Bevaringsværdige bygninger

Læs om hvordan du undersøger om en bygning er bevaringsværdig - og i hvilken grad, og hvilke regler der så gælder. Og få viden om hvordan du vedligeholder bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsværdige træer og beplantning

Læs om hvilke regler, der gælder hvis dit træ er bevaringsværdigt.

Grundejerforeninger

Her på siden kan du se de grundejerforeninger, vi har kendskab til i Roskilde Kommune. Du kan også opdatere din grundejerforenings kontaktoplysninger her.

Digelag i Roskilde Kommune

Bopælspligt - herunder korttidsudlejning

Byens boliger skal benyttes effektivt og må ikke stå tomme eller kun udnyttes delvist. Kontakt Roskilde Kommune, hvis der er en årsag til, at din bolig ikke er beboet.

Ejendomsvurdering og ejendomsskat

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat. Det er ejendomsvurderingen, der bestemmer, hvor meget du skal betale i ejendomsskat.

Find digitale kort og geodataløsninger

Her har du forskellige muligheder for at finde de kort, du skal bruge. Fx luftfoto og matrikelkort for din ejendom - eller få overblik over hvilke regler, der gælder for ejendom eller generelle temaer for hele kommunen.

Læs her om procedure og regler er for at bygge fx nyt hus, carport, renovere eksisterende bolig, terrænregulere, bygge i landzone, lovliggøre byggeri mm. Læs om bebyggelsesprocent, byggesag i byggesagsarkivet og lokalplaner.

Bebyggelsesprocent - hvordan beregnes den?

Bebyggelsesprocenten fastsætter hvor stor en bygning må være i forhold til den grund der bygges på.

Sagsbehandlingstider

Her kan du få info om status på sagsbehandlingstiden for ansøgninger til byggetilladelser og ansøgninger, der kræver dispensation eller overskrider byggeretten.

Find byggesag i byggesagsarkivet

I byggearkivet har du adgang til alle byggesager i Roskilde Kommune. Du kan også finde fx tegninger, kloakplaner og dokumenter, der er anvendt til byggesager gennem årene. Byggearkivet indeholder både afsluttede og verserende byggesager.

Find lokalplaner og kommuneplan

Lokalplanen er den detaljerede plan for et bestemt område i en kommune. Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Her kan du finde den lokalplan, der gælder for dig og se Kommuneplanen.

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Jeg vil bygge nyt hus eller bygge til mit hus

Når du skal bygge nyt hus eller bygge til, er der en række forberedelser og overvejelser, du skal gøre dig. Her på siden kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med ansøgningsprocessen og udførelsen af dit byggeri.

Jeg vil bygge carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse mv.

Når du vil bygge småbygninger såsom garage, drivhus, skur, overdækket terrasse eller carport, skal du gøre dig nogle overvejelser og forberedelser. Her på siden kan du blive klogere på de regler, du skal overholde.

Jeg vil bygge om i lejlighed

Jeg vil rive ned/ renovere og isolere

Her kan du få et overblik over de regler, der gælder på området fx boliger, sommerhuse, bevaringsværdige bygninger og småbygninger, der ikke er bevaringsværdige.

Jeg vil lovliggøre allerede opført byggeri

Det er din pligt som ejer af en ejendom at sikre, at dine bygninger er lovlige. Her kan du få et overblik over om dine bygninger er lovlige og hvordan du kan lovliggøre et byggeri.

Jeg vil bygge energi- og miljørigtigt

Planlægger du et energi-/miljørigtigt byggeriet, kan du her læse om lovkrav og mulighederne for at bygge mere miljø- og energirigtigt.

Jeg vil terrænregulere

At terrænregulere vil sige at grave eller påfylde jord for fx at udjævne en skråning på din grund. Her på siden kan du læse om, hvilke regler der gælder.

Jeg vil sætte hegn/ plante hæk

Oftest skal du ikke søge om byggetilladelse for opsætning af hegn, men der er alligevel en række forhold, du skal være opmærksom på.

Hvis du vil bygge m.v. i landzone

Hvis du vil udstykke, opføre ny bebyggelse eller ændre en ejendoms anvendelse i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse til dette.

Jeg er nabo til et byggeri

Læs, hvordan du skal forholde dig, når din nabo bygger.

Miljøhensyn ved byggeri og anlæg

Formålet er at begrænse væsentlige gener som støj, støv og vibrationer og forebygge risiko for forurening af jord og grundvand ved bygge- og anlægsaktiviteter

Gebyr for byggesagsbehandling

Ifølge byggeloven kan kommunen opkræve gebyr for behandling af byggesager. Det er Roskilde Byråd der i henhold til byggeloven har fastsat gebyrerne. Se her gebyrtakster for byggesagsbehandling af enfamiliehuse, rækkehuse og carporte mv.

Byggeri A-Å - enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret adskillelse m.v.

Her kan du få et samlet overblik over oplysninger, der kan være relevante for dig, når du har et byggeprojekt.

Forhåndsdialog ved opstart af byggeri

Har du planer om at bygge nyt, til eller om på din grund? Så kan du booke en forhåndsdialog med Byggesag, og få vejledning i de overordnede regler og principielle spørgsmål, som du bliver mødt af, når du vil bygge.

Læs hvordan du håndterer forurenet jord og jordflytninger, spildevand og overfladevand på din grund. Læs om hvilken varme du kan få til din ejendom, regler for oliefyr, regler for egen brønd samt få info om energirenovering mm.

Miljøpulje og klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje eller klimafond.

Forurenet jord og jordflytninger

Hvad betyder det, hvis din grund er forurenet? Hvad kan du gøre for at undgå kontakt med forureningen? Hvornår du skal anmelde jordflytning - og skal du have taget prøver af jorden?

Spildevand, kloak, faskiner, nedsivningsanlæg m.v.

Her kan du finde information om Roskilde Kommunes spildevandshåndtering, samt ansøgningsskemaer for anlæg til overfladevand og spildevand.

Varmeforsyning

Her på siden kan du bliver klogere på, hvilken varme du kan få til din ejendom. Du kan læse om planerne om udbrede fjernvarme og hvilke muligheder du har, hvis dit naturgasfyr eller oliefyr er ved at stå af.

Jordvarmeanlæg

Her finder du information om jordvarmeanlæg samt hvad du skal være opmærksom på, hvis du overvejer at etablere et jordvarmeanlæg på din grund.

Oliefyr og olietanke (under 6000 liter)

Her kan du læse om regler for villaolietanke. Fx om lovligpligtige forsikringer og udskiftning af anlæg efter en vis alder.

Energirenovering - få hjælp fra partnerskabet Grøn Puls

Hos Grøn Puls får du vejledning om energirenovering og tilskudsmuligheder, og du kan også få besøg af en energirådgiver, som gennemgår din ejendoms energitilstand.

Byfornyelsesmidler

Læs her om hvordan du dokumenterer projekter og får udbetalt det tilskud, du har fået tilsagn om.

Klimatilpasning: Det kan du selv gøre

Klimatilpasning behøver ikke at være en uoverstigelig opgave. Her finder du links til hjemmesider med inspiration og hjælp til hvad du selv kan gøre for at sikre dig selv og naboen.

Fyr korrekt i din brændeovn

Ved at følge 4 gode råd kan du være med til at nedbringe udslippet af sundhedsskadelige partikler med op til 80%.

Skorstensfejerdistrikter og gebyrer

Bor du i en bolig med ildsted, skal din skorsten renses mindst en gang om året. Her på siden kan du se, hvilket distrikt du hører til og finde kontaktoplysninger på din skorstensfejer.

Brønd og egen vandforsyningsboring

Læs om regler for egen brønd eller vandforsyningsboring, kontrol af drikkevandskvalitet og hvordan du sløjfer en brønd eller boring.

Læs hvordan du anmelder forureningsuheld, støj eller lugtgener, hvordan du anmelder rotter og vilde katte, hvilke regler der gælder for at holde høns og dyrehold, hvordan du bekæmper kæmpebjørneklo og får info om vild pastinak.

Anmeld rotter

Hvis du ser rotter eller tegn på rotter, skal du anmelde det. Du kan anmelde digitalt her på siden.

Anmeld vilde katte

Er du generet af vilde eller herreløse katte, kan du selv kontakte Kattens Værn, hvor du vil modtage vejledning og hjælp.

Anmeld lugt, støj eller forureningsuheld

Oplever du en væsentlig forurening, skal du kontakte Roskilde Kommune. Du kan klage over miljøgener fra dyrehold, lugt, støj m.m. fra både virksomheder og private.

Regler for dyrehold

Har du et dyrehold, så kan du her læse om, hvilke regler du skal overholde.

Regler for at holde høns

Du må gerne holde høns i byzone, hvis det ikke giver væsentlige gener.

Bekæmp kæmpebjørneklo og info om vild pastinak

Her kan du læse om bekæmpelsesmetoder af kæmpebjørnekloen og hvordan du indberetter til kommunen samt få info om vild pastinak.