Bevaringsværdige bygninger

Læs om hvordan du undersøger om en bygning er bevaringsværdig - og i hvilken grad, og hvilke regler der så gælder. Og få viden om hvordan du vedligeholder bevaringsværdige bygninger.

Administration og ansvar

Roskilde Kommune ser kulturarven som en værdifuld ressource, der kan bidrage til kommunens kulturelle, sociale og økonomiske udvikling, og derudover er den vigtig for byens turisme.

Det er Roskilde Kommune, der administrerer og har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. 

Hvad betyder det, at en bygning er bevaringsværdig?

En bygning skal enten besidde væsentlige arkitektoniske kvaliteter, eller have en kombination af gode arkitektoniske kvaliteter, kulturhistorisk værdi og betydning i bymiljøet - for at den vurderes at være bevaringsværdig. 

SAVE-registrering - kortlægning af bygningens værdier

For at sikre, at der ikke går vigtig kulturarv tabt, når der planlægges og udvikles i landets kommuner, har man udviklet et redskab, der kan anvendes til at kortlægge og vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Bevaringsværdien bliver fastlagt ved gennemførelsen af en såkaldt SAVE-registrering (Survey of Architectural Values in the Environment). Når registreringen gennemføres, forholder vi os til fem parametre for bygningen:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand

Bygninger med den højeste værdi 1 vil som oftest være fredede bygninger eller folkekirker. Særligt værdifulde bygninger kan dog godt have bevaringsværdi 1 uden at være fredede.

Bygningerne med værdierne 2-4 er de bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Bevaringsværdien er udtryk for den samlede vurdering på besigtigelsestidspunktet. Når der senere sker ændringer med bygningen, f.eks. ved tilbageførelse af vinduespartier til det oprindelige udtryk, vil karaktererne kunne ændre sig og bevaringsværdien i sjældne tilfælde korrigeres.

Sådan sikres bygning med høj bevaringsværdi i fremtiden

De bygninger, der har en høj bevaringsværdi (altså 1-4), arbejder vi for at sikre for eftertiden gennem bevarende lokalplaner og i forbindelse med byggesagsbehandling.

Læs om SAVE og bevaringsværdige bygninger på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Hvilke regler gælder hvis bygningen er bevaringsværdig

Er bygningen udelukkende udpeget med høj bevaringsværdi i kommuneplanen gælder der særlige procedureregler for nedrivning.

En bevaringsværdig bygning må ikke nedrives uden foregående offentlig bekendtgørelse, jf. bygningsfredningslovens § 18. Nedrivningsanmeldelsen skal bekendtgøres i 4-6 uger, så offentligheden har mulighed for at fremsætte indsigelser. Inden for 2 uger efter udløb af høringsfristen, skal kommunen meddele ejere af ejendommen, hvorvidt kommunen agter at nedlægge et forbud mod nedrivningen.

Roskilde Kommune kan også nedlægge forbud mod nedrivningen efter planlovens § 14. Nedrivningsforbuddet gælder et år, som kommunen kan bruge på at udarbejde en lokalplan, der sikrer bygningens bevaring. 

Du kan læse mere på Retsinformation.dk, hvor du kan søge lovteksterne frem.

Retsinformation.dk

Alene i Roskilde bymidte er der 400 bygninger med høj bevaringsværdi, men i resten af kommunen findes der også bevaringsværdige bygninger – eksempelvis i de mindre landsbyer men også enkeltstående ejendomme.

Hvilke regler gælder hvis dit træ eller beplantning er bevaringsværdig

Hvornår kræver det dispensation at fælde eller beskære træer og beplantning?

For at måtte beskære eller fælde et træ eller en beplantning, som er sikret i en lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration skal du have en dispensation fra kommunen inden du må påbegynde arbejdet.

Kontakt Byudvikling og Grøn Omstilling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.