Brønd og egen vandforsyningsboring

Læs om regler for egen brønd eller vandforsyningsboring, kontrol af drikkevandskvalitet og hvordan du sløjfer en brønd eller boring.

Som ejer af en ejendom med egen brønd eller vandforsyningsboring, har du førhen minimum hvert femte år skullet kontrollere, at kvaliteten af dit drikkevand er tilfredsstillende. Der er dog kommet nye regler, hvilket betyder, at boringer som kun forsyner én husstand med drikkevand, ikke længere er omfattet af obligatorisk kontrol. Læs om de nye regler.

Derfor er det en god idé fortsat at kontrollere dit drikkevand

Af hensyn til dit og andre i husstandens helbred, anbefaler Roskilde Kommune alligevel alle med egen brønd eller boring at få udtaget en vandprøve til kontrol minimum hvert femte år. Vandprøven bør minimum analyseres for parametrene: kimtal ved 22 grader, coliforme bakterier, E.Coli, vandets udseende og lugt, pH, ledningsevne, nitrat og arsen.   

En undersøgelse for disse stoffer vil kunne vise, om drikkevandet er påvirket af overfladevand eller spildevand. For at garantere rent og sundt drikkevand bør der udføres et langt mere omfattede analyseprogram. Der bør fx undersøges for sprøjtemidler og andre stoffer, der stammer fra forurening. Ønsker du at foretage supplerede drikkevandsanalyser, er du velkommen til at kontakte kommunens miljøafdeling, der kan hjælpe med vejledning.

På DANAKs hjemmeside kan du selv fremsøge en liste med laboratorier, som er godkendt til at udtage og analysere drikkevandsprøver. Du skal selv bestille og betale for prøverne.

Hvis du vil have vejledning til at forstå analysens resultater, er du velkommen til at sende rapporten til kommunens miljøafdeling via drikkevand@roskilde.dk. I tilfælde af at prøven viser overskridelser af drikkevandskvalitetskravene, vil vi vurdere, hvorvidt der er nærliggende fare for, at vandet kan være sundhedsskadeligt eller om overskridelsen er stabilt lavt og kan accepteres. Vurderes vandet at være sundhedsskadeligt, skal du være opmærksom på, at kommunen i så fald agter at udstede et påbud om at du skal forbedre drikkevandskvaliteten på din ejendom. Læs mere om drikkevandskvalitetskriterierneLæs mere om reglerne på vandforsyningsområdet.

Er vores oplysninger om din vandforsyning opdateret?

Hvis din ejendoms brønd eller vandforsyningsboring forsyner andre ejendomme ud over din egen, eller leverer den vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet (fx til institutioner, fritidsanlæg, udlejningsejendom, bed & Breakfast, fødevarevirksomhed m.v.), skal du oplyse kommunens miljøafdeling om dette, idet din brønd eller vandforsyningsboring i så fald stadig vil være omfattet af en obligatorisk drikkevandskontrol. Endvidere bedes du meddele os, hvis din ejendom ikke længere forsynes med drikkevand fra egen brønd eller boring.

Sløjfning af brønde og boringer

Når et vandindvindingsanlæg bliver overflødigt, fx ved at en ejendom tilsluttes til vandforsyning fra et vandværk, skal anlægget sløjfes efter gældende regler. Du skal selv betale for sløjfningen.

Sløjfningen skal foretages af et godkendt firma med A-bevis. På GEUS hjemmeside findes der en liste over godkendte firmaer.

Reglerne for sløjfning er beskrevet i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Ved sløjfning af en brønd eller boring skal der forinden altid rettes henvendelse til Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag på drikkevand@roskilde.dk.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.