Beskyt dit grundvand

Hvor kommer grundvandet egentlig fra? Og hvad skal vi gøre for at beskytte det?

Se denne lille film.

Hold øje med din vandmåler: Vand er en dyrebar og begrænset naturressource. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med din vandmåler, så du kan opdage utætheder og vandspild i ejendommens installationer og ledningsnet. Du bør jævnligt kontrollere, om din vandmåler står stille, når der ikke forbruges vand.

Af hver m³ drikkevand betaler du vandafgift til kommunen, statsafgift samt kloakafgift. De aktuelle takster finder du i takstbladet for forbrugsafgifter.

Se vandpriserne på FORS hjemmeside.

Tips til hvordan du i dagligdagen kan spare på vandet - med få ændringer

 • Badning - Tag brusebad i stedet for karbad. Luk for vandet under indsæbning og få installeret en sparebruser, der ikke giver mere end 6-10 liter pr. minut
 • Kogning - Kog grønsager, kartofler m.m. i en gryde med låg
 • Blandingsbatteri med termostat sikrer, at den ønskede temperatur på badevandet opnås hurtigt og uden vandspild
 • Luk for vandet, når du børster tænder
 • Vanding i haven - brug så vidt mulig regnvand fra taget
 • En dryppende vandhane kan medføre et spild på 20-40 liter pr. døgn eller 7-15 m³/år
 • Cisterner, der løber, kan medføre, at der løber 1 til 2 m³ pr. døgn eller mere direkte i kloakken

Få flere tips og råd på FORS hjemmeside.

Grundvandet er en helt central naturressource i Roskilde Kommune. Det er grundlaget for ikke blot vores egen drikkevandsforsyning, men også til store dele af Københavnsområdet. 

Hvis oppumpning af grundvand er for voldsom, kan det få konsekvenser for natur og miljø. 

Derfor skal man i henhold til lovgivningen søge om tilladelse fra kommunen, før man begynder at etablere boringer og indvinde grundvand eller overfladevand.

Beskyt grundvandet mod forurening

Du kan  også selv være med til at beskytte grundvandet mod forurening:

 • Sørg for at få sløjfet ubenyttede brønde/boringer. Brønde og boringer udgør en direkte spredningsvej for forurening til grundvandet.
 • Hold øje med dit olieforbrug og olietankens tilstand, hvis du har en sådan. Hvis en olietank eller en rørføring fra tanken først går i stykker, så udgør et oliespild en stor risiko for forurening af grundvandet.
 • Du må ikke længere bruge svært nedbrydelige pesticider, som f.eks. Roundup, på veje, fortove, gårdspladser, terrasser, grusstier og lign.
 • Alternative metoder til ukrudtsbekæmpelse på fliser og andre belægninger er brug af varmt vand, gasbrændere og mekanisk renholdelse. Se mere her hos Miljøstyrelsen.

Genanvendelse af regnvand til toiletskyl og tøjvask

Hvis du ønsker at genanvende regnvand har du mulighed for at etablere et regnvandsanlæg til brug ved toiletskyl og tøjvask. Hvis du ønsker at etablere anlægget i et nyt enfamilieshus, eksisterende og nye etageboliger og i fælles vaskerier i etageboliger, skal du søge om tilladelse hos kommunen, før anlægget må etableres. I eksisterende enfamilieshuse kan et regnvandsanlæg etableres uden tilladelse fra kommunen.

Du kan downloade en gratis anvisning (Rørcenter-anvisning 003) om brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Se hvad der gælder, hvis du er en produktionsvirksomhed.

Vandingsbegrænsninger i sommermånederne

Roskilde Amt besluttede i 1989 at pålægge de vandværker, der indvinder og forsyner i Roskilde Amt, at indføre indskrænkninger af vandforbruget i sommermånederne af hensyn til grundvandsressourcerne og vandløbenes sommervandføring.

Roskilde Kommunes udvalg for Teknik og Miljø vedtog på et møde d. 30. maj 1990, at følge Roskilde Amts anmodning om begrænsning af vandforbruget i Roskilde Kommune med følgende bestemmelser:

 • Græsplæner, herunder også græsplæner i parker og idrætsanlæg må ikke vandes.
 • Der må til øvrig vanding ikke anvendes automatiske havevandere.
 • Der må ikke vandes i tidsrummet mellem kl. 9 og 18.

Afgørelsen om vandingsbegrænsninger har sidenhen ikke været ændret eller tilbagekaldt, og er således stadig gældende.

Udover ovennævnte begrænsninger, har vandværkerne mulighed for at indføre yderligere begrænsninger af vandforbruget i henhold til vandforsyningslovens § 52, stk. 1. Kontakt derfor altid dit lokale vandværk for præcis hvilke vandingsrestriktioner der gælder for dig.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.