Oliefyr og olietanke (under 6000 liter)

Her kan du læse om regler for villaolietanke. Fx om lovpligtige forsikringer og udskiftning af anlæg efter en vis alder.

Olietanke og forurening

Hvis dit hus opvarmes med olie, har du enten en olietank stående eller nedgravet på din grund. Olietanke kan give anledning til kraftig jordforurening. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at din tank er lovlig og overholder gældende regler.

Hvis dit hus opvarmes med olie, kan du i sjældne tilfælde være så uheldig, at din olietank eller dit rørsystem til tanken/fyret springer læk. I disse tilfælde vil der kunne løbe olie ud fra dit anlæg. Den spildte olie kan medføre en jordforurening på din grund.

Regler for olietanke

I takt med at erfaringerne er steget med olieforureninger fra private villaolietanksanlæg, er der derfor indført en række regler for villaolietanke, der i videst muligt omfang skal forebygge jordforureninger. Det har nemlig vist sig, at jordforureninger fra olietanksanlæg kan være både dyre og komplicerede at rense op. Derfor er der også indført en lovpligtig forsikring for oliespild fra private villaolietanksanlæg.

Læs mere om forsikring for oliespild her.

Reglerne for olietanksanlæg går blandt andet på, at din tank og dit rørsystem skal udskiftes, når din tank opnår en vis alder. Som tankejer er det dit ansvar, at sikre dig, at dit olietanksanlæg overholder reglerne. Gør det ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække oprensningen efter et oliespild. Er du i tvivl om dit tankanlæg overholder reglerne, skal du kontakte din oliefyrstekniker.

Krav til olietanke

  • Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket.
  • Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt.
  • Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
  • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
  • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
  • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektionen af bunden kan finde sted.
  • Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
  • Kun udendørs tanke (C3-mærket) må opstilles udendørs eller i et uopvarmet rum.
  • Der gælder særlige regler for opstilling af tanke. Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Information om olietanke

Kontakt Byggesag - olietanke

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 -14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.