Altan, tagterrasse og kviste på etagebyggeri

Her kan du finde nyttig information, hvis du skal ændre eller bygge altan, tagterrasse eller kviste på etagebyggeri.

Etablering af altaner i etageboligbyggeri

Etablering af ny altan kan på overfladen virke som et lille projekt, men der er mange forhold, som der skal tages hensyn til.

Det er vigtigt at nye altaner og ændringer vedrørende eksisterende altaner tilpasses husets arkitektur i farve- og materialevalg og i sammenhæng med den eksisterende bygning.

Ved tilladelse til etablering af altaner i etageboligbyggeri lægges der vægt på:

 • At der er fuldmagt fra ejer eller ejerforening.
 • At altaner holdes mindst 2,5 meter fra naboskel
 • At altanen placeres eller udføres så den ikke giver anledning til væsentlige gener på naboarealer. I områder med etagebyggeri må det i rimeligt omfang accepteres, at nabobebyggelser kan etablere altaner.
 • At værn dimensioneres, så det overholder gældende krav til sikkerhed. Der i Bygningsreglementet har anbefalinger vedr. højden på værnet og om at værnet skal udføres, så småbørn ikke kan klatre på værnet eller falde ud gennem åbninger.
 • At altanens bærende konstruktioner dimensioneres i henhold til gældende ingeniørnormer og brandkrav.
 • At evt. bestemmelser i lokalplan eller byplanvedtægt overholdes.
 • At altaner på samme bygning udføres ensartede mht. størrelse, farve og materialevalg.
 • At altaner tilpasses til bygningens arkitektur og herunder til husets vinduesrytme.
 • At altanen ikke slører væsentlige bygningsdetaljer på den bagvedliggende facade.
 • At altaner som hovedregel bør være selvbærende (altså uden bærende stolper eller søjler).
 • At bevaringsværdige altaner og detaljer (brystninger, og lignende), skal bevares i forbindelse med renovering eller ombygning.

Der skal søges om byggetilladelse til etablering af nye altaner eller udskiftning af eksisterende altaner på etageejendomme.

Det kan anbefales, at man kontakter Erhvervsafdelingen tidligt i processen og får en forhåndsvurdering af projektet, og gerne inden der udarbejdes et færdigt projekt.

Det kræver, at der fremsendes tegninger (situationsplan, plan, facadetegninger, snit og evt. visualiseringer/illustrationer), beskrivelse af farve- og materialevalg og fotos af eksisterende facader. Altanprojektet vil i så fald kunne blive principvurderet og vi vil foretage en indledende vurdering af projektet i forhold til afstandskrav, indblik på naboarealer, arkitektoniske hensyn og i forhold til bestemmelser i lokalplan og byplanvedtægter.

Altanlukninger - uopvarmede altanudestuer

Ved lukkede altaner vil der eksempelvis kunne blive stillet andre krav til de bærende konstruktioner, lydisolering og ventilation. Der skal i projektet bl.a. gøres rede for hvordan der sikres mod vandret og lodret brandspredning til nabolejligheder/naboaltaner og hvordan der sikres tilfredsstillende redningsmuligheder og ventilation i de bagvedliggende beboelsesrum.

Spørgsmål kan rettes til Erhverv på mail erhverv@roskilde.dk eller på telefon 46 31 35 35.

Kontakt Erhvervsafdelingen

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.