Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Hvornår skal du anmelde byggeaffald?

Før du starter med at bygge, skal du anmelde byggeaffald til kommunen, hvis du forventer at få

 • mere end 1 ton byggeaffald

Eller hvis du skal udskifte termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950-1977. 

Byggeaffald er bygherrens ansvar

Det er altid bygherrens ansvar at sørge for de nødvendige og lovpligtige anmeldelser. 

 • Genanvendelige materialer som fx mursten, rent træ og metal skal sorteres fra til genanvendelse.
 • Det er ikke tilladt at blande rent, genanvendeligt affald sammen med affald til forbrænding, farligt og forurenet affald og affald til deponi.

Farligt affald kan fx være affald med asbest eller affald, der indeholder miljøskadelige stoffer.

Bygherre i eget hus

Som privatperson er du altid bygherre, når du bygger om derhjemme. Derfor er det dit ansvar at sørge for de nødvendige og lovpligtige anmeldelser. Det gælder også, hvis du fx har ansat en rådgiver, entreprenør eller en håndværker til at tage del i arbejdet.

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage før, arbejdet starter. 

Kom godt fra start

Er du i tvivl om regler og anmeldelser, eller hvordan du sorterer dit bygge­affald? Du kan altid kontakte Affald og Genbrug – så hjælper vi dig godt i gang med dit projekt.

Byggeaffald

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Processen kort fortalt

Farligt og miljøskadeligt byggeaffald

Indeholder dit byggeaffald materialer og kemikalier, der er skadelige for mennesker, miljø og natur, skal du  altid anmelde det til kommunen – uanset mængden.

Det gælder fx

 • termoruder,
 • asbest,
 • bly,
 • kemikalierester
 • og PCB.

Kontakt altid Affald og Genbrug, hvis du er i tvivl.

Særligt om byggeaffald med asbest

Er der asbest i dit affald, skal du anmelde det til kommunen. Når kommunen har modtaget din anmeldelse, vil du få et brev fra os om, hvor du skal aflevere affaldet.

Der er tre typer affald med asbest, fordi noget støver mere end andet. Det betyder også, at der er forskellige krav til, hvordan du skal pakke og komme af med affaldet.

Kontakt Affald og Genbrug, hvis du har brug for vejledning.

Arbejde med materialer med asbest

Du skal være opmærksom på, at personer, som arbejder med materialer, der indeholder asbest, i nogle tilfælde skal have en særlig uddannelse, og de skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet.

Det er forbudt at rense materialer, som indeholder asbest, med højtryksrenser – med mindre Arbejdstilsynet har givet en dispensation.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88 eller via Arbejdstilsynets hjemmeside.

Grænseværdier for miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald

Kommunen bruger en række fastsatte grænseværdier til at klassificere bygge- og anlægsaffald som enten uforurenet, forurenet eller farligt affald. 

Se kommunens grænseværdier for miljøskadelige stoffer.

1. Identificér de forskellige typer affald

Før du starter med at rive ned eller renovere, skal du gennemgå hvilke typer affald, du forventer at få. Det er nødvendigt for at kunne sortere affaldet korrekt.

Særligt skal du identificere miljø- og sundhedsfarligt affald, og du skal forsøge at opgøre mængderne. Det er ofte arbejde som kræver speciel viden og erfaring. Det anbefales derfor at du får bistand fra en professionel miljørådgiver.

Start med at undersøge hvornår bygningen/anlægget er opført og er blevet renoveret. Hvis du ikke selv har oplysninger om, hvornår bygningen er opført eller renoveret, kan du ofte finde oplysningerne på Den Offentlige Informationsserver, OIS på adressen eller i kommunens register over byggesager.

Bygninger skal screenes for problematiske stoffer, fx PCB, klorpraffiner, PAH’er (tjærestoffer) asbest og tungmetaller, hvis der frembringes mere end 1 ton affald

Screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

Minimumskrav til analyser

 • Malede og lakkerede overflader: Skal analyseres for PCB og tungmetallerne Bly, Cadmium, Kobber, Krom, Nikkel, Zink og Kviksølv
 • Udvendig sokkel: Skorsten og tagpap skal analyseres for Polyaromatiske Hydrocarboner (PAH’er)
 • Fliseklæb og ældre tagpap: Analyseres for asbest
 • Termoruder fra før 1980: Skal analyseres for PCB
 • Elastiske fuger: Skal analyseres for PCB og Klorparaffiner.

2. Sådan anmelder du dit anlægs- og byggeaffald

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at byggearbejdet anmeldes korrekt.

Du skal bruge vores online anmeldeskema, når du anmelder asbest og byggeaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg.

Skemaet skal sendes til kommunen senest 14 dage før, byggearbejdet påbegyndes.

Du skal anmelde dit byggeaffald, hvis:

 • Dit byggearbejde frembringer mere end 1 tons affald.
 • Du udskifter termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.
 • Du fjerner asbestholdige materialer. Skal anmeldes uanset byggearbejdets størrelse eller affaldsmængde.
 • Du har farligt affald. Bly i maling, PCB, kemikalierester osv. skal anmeldes uanset byggearbejdets størrelse eller affaldsmængde. Dette gælder også for nybyggeri.

Anmeldelsen foretages på baggrund af bygningsgennemgangen, hvor du har identificeret de forskellige typer byggeaffald. Du skal bl.a. angive i anmeldelsen, hvilke affaldstyper og -mængder, der forventes at opstå i forbindelse med arbejdet.

3. Sorter dit byggeaffald korrekt

Som hovedregel skal du sortere bygge- og anlægsaffald på det sted, hvor affaldet fremkommer. 

Sorter rene fraktioner af bygge- og anlægsaffald

Du skal sørge for, at affaldet som minimum bliver sorteret i følgende fraktioner:

 1. Natursten, fx granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld
 8. Jord
 9. Asfalt
 10. Blandinger af beton og asfalt
 11. Pap
 12. Andre genanvendelige materialer
 13. Kasserede maskiner og elektronik

Det sorterede affald skal være rent for alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern.

Har du spørgsmål om, hvordan dit byggeaffald skal sorteres, kan du kontakte Affald og Genbrug. 

Sorter forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald

Noget bygge- og anlægsaffald indeholder problematiske stoffer så det ikke kan blive genanvendt eller genbrugt.  Affaldet skal behandles, så de skadelige stoffer fjernes. Kan det ikke fjernes, må affaldet deponeres sikkert, forbrændes eller specialbehandles alt efter typen af affald.

Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder problematiske stoffer i væsentligt omfang, skal affaldet klassificeres som farligt affald. 

Når der forekommer farligt affald ved byggearbejder m.m., må de forskellige typer farligt affald ikke blive blandet sammen. Farligt bygge- og anlægsaffald skal holdes adskilt fra andet affald.

Hvis bygge- og anlægsaffaldet indeholder mindre mængder skadelige stoffer, men ikke skal klassificeres som farligt affald, skal du også holde dette affald adskilt fra det øvrige affald af hensyn til mulighederne for at genanvende det uforurenede affald.

Grænseværdier: Hvor rent skal affaldet være for at kunne genanvendes?

Kommunen bruger en række fastsatte grænseværdier til at klassificere bygge- og anlægsaffald som enten uforurenet, forurenet eller farligt affald. 

Se kommunens grænseværdier for miljøskadelige stoffer.

Under 1 ton byggeaffald?

Hvis den samlede mængde affald fra et bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton, kan du undlade at sortere på stedet. Affaldet skal så afleveres på genbrugspladsen i de korrekte containere eller til et godkendt sorteringsanlæg.

4. Sådan kommer du af med dit byggeaffald

Langt det meste af dit byggeaffald kan bruges igen. Her kan du læse mere om, hvordan du bortskaffer affaldet korrekt.

Direkte genbrug og genanvendelse

En del byggeaffald og bygningsdele kan du genbruge til samme eller lignende formål, som det oprindeligt var fremstillet til.

Nedenstående typer af uforurenet bygge- og anlægsaffald, må du uden tilladelse anvende til genbrug til samme eller beslægtede formål, som materialerne har været brugt til hidtil:

 1. Natursten, fx granit og flint
 2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 3. Beton
 4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 5. Jern og metal
 6. Gips
 7. Stenuld

Tidligt i byggeprojektet skal du tænke over, om noget af bygge- og anlægsaffaldet kan blive brugt igen. Kan du genbruge affaldet selv, bliver der sparet flest ressourcer.

Mange bygningsdele og brugte byggematerialer kan ofte afsættes til andre byggerier eller til virksomheder, der har specialiseret sig i at købe og sælge brugte byggematerialer.

Eksempler på virksomheder, der køber og sælger brugte byggematerialer:

Modtageanlæg og indsamlingsvirksomheder

Hvis du ikke selv kan sørge for, at affaldet bliver genbrugt, kan du overdrage det til én eller flere af følgende:

 • Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, der behandler affald til genbrug.
 • En godkendt indsamlingsvirksomhed. En indsamlervirksomhed kan være en transportvirksomhed, som er godkendt til at overtage ansvaret for affald. En almindelig transportvirksomhed overtager ikke ansvaret for det affald, virksomheden transporterer.

Private borgere og bygherrer kan ofte med fordel bruge en genbrugsplads eller en kommunal ordning.

Læs om Roskilde Kommunes genbrugspladser.

Affald til forbrænding, deponering og særlig behandling

Uforurenet affald, du hverken kan genbruge eller aflevere til en genanvendelsesanlæg, skal forbrændes eller deponeres efter anvisning fra kommunen.

Roskilde Kommune anviser affald til forbrænding til aflevering på

 • Roskilde Kraftvarmeanlæg
  Håndværkervej 70
  4000 Roskilde. 

Læs mere om modtagereglerne for forbrændingsegnet affald.

Affald til deponi anvises til aflevering på

 • Miljøcenter Audebo
  Hagesholmvej 7
  4532 Gislinge

Bemærk, at du skal udfylde en affaldsdeklaration på forhånd.

Du finder affaldsdeklaration og flere informationer her.

Nogle typer af bygge- og anlægsaffald må hverken genbruges eller genanvendes. Det gælder fx asbestholdigt affald eller andet affald, som indeholder skadelige stoffer i mængder, der kan skade miljø eller sundhed. 

Kommunen anviser dette affald til bortskaffelse, så stoffernes skadelige effekter elimineres. Kommunens anvisning afhænger bl.a. af, hvor stor koncentrationen er af de skadelige stoffer.

Byggeaffald

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.