Samskabt tilsyn

Roskilde Kommune har nytænkt det kommunale tilsyn med ældreplejen, så der er et styrket fokus på det, der giver kvalitet, værdi og mening for den enkelte borger.

Se, hvordan du søger om praktisk hjælp, personlig pleje m.v. Her finder du også kontaktoplysninger til hjemme- og sygeplejen.

Hjælp i hverdagen

Se, hvordan du søger om praktisk hjælp, personlig pleje m.v., Her finder du også kontaktoplysninger til hjemme- og sygeplejen.

Leverandører

Se hvilke leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendte i Roskilde Kommune, og som du eventuelt kan blive visiteret til.

Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Praktisk hjælp

Du kan få hjælp til madordning, vaskeriordning, indkøb, daglig oprydning og rengøring. Se, hvordan du søger, her.

Takster på sundheds- og omsorgsområdet

Her kan du se de gældende takster for plejecentre, aflastningspladser, mad til hjemmeboende m.m.

Utilsigtede hændelser

Nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Disse hændelser skal indberettes.

Fritvalgsbevis

Hvis du ikke længere kan bo hjemme, kan du læse om dine muligheder her.

Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Oversigt over plejeboliger og plejehjem i Roskilde Kommune

Her kan du se en oversigt over plejecentrene i Roskilde Kommune og læse mere om det enkelte plejecenter.

Ældre- og handicapegnede boliger

En ældre- og handicapegnet bolig er en særlig indrettet bolig til borgere, der i væsentlig grad har kroniske fysiske og/eller psykiske handicaps - så den enkelte kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Seniorfællesskaber

Hvis du synes, at et aktivt fællesskab med andre beboere lyder spændende, er et seniorfællesskab måske noget for dig.

Midlertidigt døgnophold

Roskilde Kommune tilbyder midlertidigt døgnophold til borgere, der af forskellige årsager aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem, og samtidig har behov for personale omkring sig hele døgnet.

Roskilde Kommune tilbyder et bredt udvalg af hjælpemidler, som kan hjælpe dig i hverdagen.

Hjælpemiddelafsnittet

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Personlige hjælpemidler

Der findes mange forskellige personlige hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag.

Tekniske hjælpemidler

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og som i nogle tilfælde godt kan fungere som et hjælpemiddel.

Biler

Du har som borger i Roskilde Kommune mulighed for at søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede og synshandicappede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Boligændringer

Du kan få støtte til ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

Aflevering af hjælpemidler

Hvis du eller én af dine pårørende har hjælpemidler, der ikke længere er brug for, skal de afleveres til Hjælpemiddelafsnittets depot.

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg.

Hjemmesygepleje og sygepleje på klinik

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Vi ved, det er svært at miste en, man har kær. Derfor har vi samlet information om, hvad du har af muligheder før og efter din næres død.

Den sidste tid og livets afslutning

Der er mange ting at holde styr på, når du er pårørende til en døende, eller når en afdød skal begraves.

Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom, og du ikke har udsigt til helbredelse.

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Herefter kan du anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Sorggruppe

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller kremeres. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person med dansk sygesikring dør.

Vi tilbyder både hjælp til pasning og pleje af din nærtstående og støtte til dig som pårørende.

Pasning af nærtstående

Er du pårørende til en, der har brug for pasning i hjemmet, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Bruger- og pårørenderåd

I Roskilde Kommune har vi truffet en beslutning om, at der på hvert plejecenter skal være et bruger- og pårørenderåd.

Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom, og du ikke har udsigt til helbredelse.

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Herefter kan du anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Sorggruppe

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller kremeres. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person med dansk sygesikring dør.

Pårørendepolitik

Hjælp til pårørende

Få støtte og vejledning som pårørende

Vi tilbyder både forebyggende hjemmebesøg og omsorgstandpleje.

Forebyggende hjemmebesøg

Tag en snak med os om din livssituation og hør mere om, hvilken hjælp du kan få.

Omsorgstandpleje

Roskilde Kommune tilbyder tandpleje til beboere på plejehjem og til hjemmeboende, som har svært ved at komme uden for hjemmet.

Ledsageordning for synshandicappede over 67 år

Dansk Blindesamfund tilbyder gratis ledsageordning til dig som er blind eller stærkt svagtseende og over 67 år.

Hvis du har brug for kørsel til genoptræning, lægehjælp eller lignende, har vi forskellige tilbud, du kan benytte dig af.

Kørsel

Hvis du er pensionist eller har et handicap, er der forskellige muligheder for kørsel til fx lægebesøg og fritidsformål.

Kørsel til lægehjælp

Du kan i nogle tilfælde få transport til læge eller speciallæge refunderet.

Kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede og synshandicappede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Du kan få økonomisk støtte og hjælp til en lang række udgifter, når du har nedsat funktionsevne eller er pensionist. Se dine muligheder her.

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Hvis du har varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Helbredstillæg

Er du pensionist og vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge om helbredstillæg til udgifter, du har på grund af helbredsproblemer.

Udvidet helbredstillæg til briller og fodbehandling

Folkepensionister og førtidspensionister tilkendt pension før 1. januar 2003 kan søge om udvidet helbredstillæg, inden de bestiller briller eller fodbehandling

Udvidet helbredstillæg til tandproteser

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser.

Pension og tillæg

Der er tre typer pension: folkepension, delpension og førtidspension.

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension

Vi tilbyder støtte og hjælp, hvis du eller en pårørende har en demenssygdom. Se dine muligheder her.

Demens

Få hjælp og støtte, hvis du har en demenssygdom eller er pårørende

Demenscentre i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune har vi tre plejecentre for borgere med demenssygdomme: Demenscenter Kristiansminde, Gundsø Omsorgscenter og Plejecenter Oasen.

Seniorhøjskolen

I Seniorhøjskolen kan du sammensætte din uge ud fra et program af tilbud. Der tilbydes kulturelle, kreative, sociale og fysiske aktiviteter.

60 PLUS Senioravis

60 PLUS er et informationsblad primært rettet mod borgere på 60 år og derover. Bladet udkommer 5 gange årligt som indstik i Roskilde Avis.

Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive det serviceniveau, som er fastlagt for kommunens borgere.

Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.

I Roskilde Kommune har vi flere tilbud til ældre. Her kan du fx læse om forebyggende hjemmebesøg, demens og tilbud fra foreninger.

Forebyggende hjemmebesøg

Tag en snak med os om din livssituation og hør mere om, hvilken hjælp du kan få.

Aktivt ældreliv

En række foreninger tilbyder én at tale med, nogle at være sammen med og forskellige andre aktiviteter.

Demens

Få hjælp og støtte, hvis du har en demenssygdom eller er pårørende

Sorggruppe

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Bryd ensomhed

Roskilde Kommune sætter fokus på forebyggelse af ensomhed og social isolation i den tredje alder.

Fortæl for livet

Et gruppeforløb for ældre om deres livshistorier

Et godt seniorliv

Få inspiration til lokale tilbud, sundhed og fællesskaber

Mandefællesskaber

Savner du nye venskaber og et nyt fællesskab? Så er Mandefællesskabet måske noget for dig!