Her kan du se, hvordan du bl.a. søger om praktisk hjælp og personlig pleje. Hvis du allerede modtager hjælp, kan du finde kontaktoplysninger til Hjemmeplejen.

Hjælp i hverdagen

Se, hvordan du søger om bl.a. praktisk hjælp og personlig pleje, eller se, hvordan du finder kontaktoplysninger, hvis du allerede modtager hjælp og får brug for at komme i kontakt med hjemmeplejen.

Leverandører

Du kan se hvilke leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendt i Roskilde Kommune, og som du eventuelt kan blive visteret til.

Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Praktisk hjælp

Du kan få hjælp til madordning, vaskeordning, indkøb, daglig oprydning og rengøring. Se, hvordan du søger, her.

Takster på det sociale område

Her kan du se de gældende takster for plejecentre, aflastningspladser, mad til hjemmeboende mm.

Tilsynspolitik

Tilsynspolitikken skal danne rammen for den kommunale myndigheds indsats med tilsyn og opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem.

Utilsigtede hændelser

Nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Disse hændelser skal indberettes.

Hvis du ikke længere kan bo hjemme, kan du læse om dine muligheder her.

Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg. Samtidig er det et tilbud til borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Oversigt over plejeboliger og plejehjem i Roskilde Kommune

Her kan du se en oversigt over plejecentrene i Roskilde Kommune og læse mere om det enkelte plejecenter.

Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde Kommune. Boligerne er særligt indrettet, så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Seniorfællesskaber

Opfylder du ikke kriterierne til en almindelig ældrebolig? Er du over 75 år og bosiddende i Roskilde Kommune? Hvis du synes, at et aktivt fællesskab med andre beboere lyder spændende, er et seniorfællesskab måske noget for dig.

Midlertidigt rehabiliteringsophold

Roskilde Kommune har på Hyrdehøj Plejecenter nogle pladser, som bliver brugt til midlertidigt rehabiliteringsophold.

Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Roskilde Kommune tilbyder et bredt udvalg af hjælpemidler, som kan hjælpe dig i hverdagen. Har du f.eks. brug for en rollator, diabetes testmateriale eller støtte til køb af bil, kan du læse mere her.

Hjælpemiddelafsnittet

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Personlige hjælpemidler

Der findes mange forskellige personlige hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag. Det kan f.eks. være diabetes testmaterialer, kompressionsstrømper eller brystproteser.

Tekniske hjælpemidler

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag. Det kan fx være en rollator, kørestol eller badebænk.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og som i nogle tilfælde godt kan fungere som et hjælpemiddel. Det kan fx være et el-køretøj.

Biler

Du har som borger i Roskilde Kommune mulighed for at søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Boligændringer

Du kan få støtte til ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

Aflevering af hjælpemidler

Hvis du eller én af dine pårørende har hjælpemidler, der ikke længere er brug for, skal de afleveres til Hjælpemiddelafsnittets depot.

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Hjemmesygepleje og sygepleje på klinik

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Vi ved, at det er svært at miste en, man har kær. Derfor har vi samlet information om, hvad du har af muligheder før og efter din næres død. Her er fx information om hospice, begravelse og sorgcafé.

Den sidste tid og livets afslutning

Der er mange ting at holde styr på, når du er pårørende til en døende, eller når en afdød skal begraves.

Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom, og du ikke har udsigt til helbredelse. Din læge kan indstille dig til hospice.

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Herefter kan du anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Sorggruppe

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller kremeres. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person med dansk sygesikring dør.

Som pårørende kan der være mange ting at holde styr på. Derfor tilbyder vi både hjælp til pasning og pleje af din nærtstående, samt støtte til dig som pårørende.

Pasning af nærtstående

Hvis du har en nærtstående, der har brug for pasning i hjemmet grundet en kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Bruger- og pårørenderåd

I Roskilde Kommune har vi truffet en beslutning om, at der på hvert plejecenter skal være et Bruger- og pårørenderåd.

Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom, og du ikke har udsigt til helbredelse. Din læge kan indstille dig til hospice.

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Herefter kan du anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Sorgcafé

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller kremeres. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person med dansk sygesikring dør.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Du lærer at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på

Pårørendepolitik

Hjælp til pårørende

Få støtte og vejledning til at tackle hverdagen som pårørende

Vi tilbyder forebyggende hjemmebesøg, som skal hjælpe dig på vej til et sundt og selvstændigt liv. Derudover tilbyder vi også omsorgstandpleje til beboere på plejehjem og borgere, der har svært ved selv at komme hen til en tandklinik.

Forebyggende hjemmebesøg

Få en samtale om din livssituation.

Omsorgstandpleje

Roskilde Kommune tilbyder tandpleje til beboere på plejehjem og til hjemmeboende, som har svært ved at komme udenfor hjemmet.

Hvis du har brug for kørsel til genoptræning eller lægehjælp, har vi her forskellige tilbud, du kan benytte dig af. Du kan også finde information om MOVIA's handicapkørsel og Flextur.

Kørsel

Hvis du er pensionist eller har et handicap, så er der forskellige muligheder for kørsel til fx lægebesøg og fritidsformål.

Kørsel til lægehjælp

Du kan i nogle tilfælde få transport til læge eller speciallæge refunderet.

Kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Du kan få økonomisk støtte og hjælp til en lang række udgifter, når du har nedsat funktionsevne eller er pensionist. Fx kan du søge om støtte til nødvendige merudgifter eller udvidet helbredstillæg til briller, fodbehandling og tandproteser.

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Hvis du har varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Helbredstillæg

Er du pensionist og vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge om helbredstillæg til udgifter du har på grund af helbredsproblemer - eks. medicin, tandbehandling, fodterapi, fysioterapi

Udvidet helbredstillæg til briller og fodbehandling

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge om udvidet helbredstillæg inden du bestiller briller og fodbehandling.

Udvidet helbredstillæg til tandproteser

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist med pension tilkendt før 1. januar 2003, kan du søge udvidet helbredstillæg til aftagelige tandproteser.

Pension og tillæg

Der er tre typer pension; folkepension, delpension og førtidspension.

Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension

Vi tilbyder støtte og hjælp, hvis du eller en pårørende har en demenssygdom. Se dine muligheder her.

Demens

Få hjælp og støtte, hvis du har en demenssygdom eller er pårørende

Demenscentre i Roskilde Kommune

I Roskilde Kommune har vi tre plejecentre for borgere med demenssygdomme: Demenscenter Kristiansminde, Gundsø Omsorgscenter og Plejecenter Oasen.

I Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune kan du frit sammensætte din uge ud fra et program af tilbud. Der tilbydes alt fra kulturelle og sociale aktiviteter, ture i skoven og på stranden, til træningshold og spisning.

Seniorhøjskolen

I Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune kan du sammensætte din uge ud fra et program af tilbud. Der tilbydes kulturelle-, sociale- og træningsaktiviteter. Kontakt den lokale seniorhøjskole der er tættest på din bopæl, og herigennem tilmeldes arrangementer.

60 PLUS Senioravis

60 PLUS er et informationsblad primært rettet mod borgere på 60 år og derover. Bladet udkommer 5 gange årligt som indstik i Roskilde Avis, og postomdeles til alle husstande i Roskilde Kommune.

Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive det serviceniveau, som er fastlagt for kommunens borgere, der blandt andet modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning.

Borgerværksted om nyt tilsyn på ældreområdet

Hvert år bliver der ført tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen. Det tilsyn vil Roskilde Kommune gerne nytænke, så der kommer et styrket fokus på det, der giver kvalitet, værdi og mening for den enkelte borger. Kom og vær med.