Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Hvis du har varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Det skal du vide

Du kan få hjælp til at få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • Du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • Har udsat/opsat din folkepensioner
  • Du får invaliditetsydelse

Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens §100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens §95 eller borgerstyret personlig assistance efter §96.

Du skal have en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • Hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
  • Som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du f.eks. bor i bofællesskab eller i botilbud.

Du kan finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betinger hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

DUKH om merudgifter - Serviceloven §100

Min e-journal

Du kan kontakte Voksenservice på mail voksenservice@roskilde.dk eller tlf. 46313000.

Spørgsmål og svar

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.