Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med patientsikkerheden, det vil sige de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og plejeboliger, som led i styrelsens tilsyn med sundhedsvæsenets organisationer.

Det er styrelsen, som beslutter om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag, herunder om styrelsen skal udføre tilsynsbesøg på disse steder.

Ældretilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre på plejehjem eller plejeboliger for herigennem at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje.

Det er styrelsen, som beslutter, om der på baggrund af henvendelser eller stikprøver skal udføres tilsynsbesøg på disse steder.

Påbud

Hvis et plejehjem eller en plejebolig får et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, bliver rapporten offentliggjort på denne side under den pågældende enhed.

Uanmeldte kommunale tilsynsbesøg

Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der udføres mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene, i hjemmeplejen og hos den private leverandør, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere. Tilsynet skal blandt andet sikre, at der er den rigtige kvalitet i tilbuddene, og at ældreplejen er i overensstemmelse med de politiske vedtagne kvalitetsstandarder.

Dette tilsyn gennemføres ud fra den nye tilsynsmodel kaldet Samskabt Tilsyn, som er udviklet i Roskilde Kommune sammen med alle relevante aktører på ældreområdet. 

Herudfra gennemføres de uanmeldte tilsynsbesøg i samarbejde med det lokale kvalitetsråd, som er etableret på hvert plejecenter og i hjemmeplejen og består af borgere, pårørende, ældrerådet, civilsamfund og medarbejdere og ledere.

Det lokale kvalitetsråd udpeger, hvad de ønsker, der skal fokuseres på og undersøges nærmere ved tilsynet. De drøfter efterfølgende de fund, som tilsynet er kommet frem til, og arbejder derefter sammen om forbedringer af kvaliteten.

Det lokale kvalitetsråds bemærkninger og udpegede indsatsområder indarbejdes i en tilsynsrapport, og der arbejdes med udvikling af kvaliteten med udgangspunkt heri i det kommende år lokalt på enheden. Rapporten sendes i høring i det lokale kvalitetsråd og offentliggøres efterfølgende her på siden.

Én gang om året udarbejdes en redegørelse for tilsynene, som drøftes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilsynsrapporterne bliver sendt i høring i de lokale bruger- og pårørenderåd og i Ældrerådet.

Du finder de kommunale tilsynsrapporter i boksene herunder.

Tilsynsrapporter