Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du få tilbudt en særligt indrettet bolig - så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Hvad er en ældre- og handicapegnet bolig?

En ældre- og handicapegnet bolig kan være en fordel for dig, hvis du i en væsentlig grad er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet og kan blive mere selvhjulpen ved at flytte i en særligt indrettet bolig. Boligerne er indrettet på en måde, så det er nemmere for dig at bruge dine hjælpemidler og komme rundt i hjemmet uden besvær.

Hvordan søger jeg?

Du søger om en ældre- og handicapegnet bolig ved at henvende dig til Myndighedsservice. Du kan enten skrive en sikker mail med dine kontaktoplysninger eller ringe til din visitator på hverdage mellem klokken 8.30 og 9.30. Se generelle kontaktoplysninger til Myndighedsservice nederst på siden. 

Find Visitator

Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation, inden der tages stilling til, om du kan komme i betragtning til en ældre- og handicapegnet bolig.

En sagsbehandler aftaler herefter et besøg i din nuværende bolig, hvor selve ansøgningen bliver underskrevet. 

Ved besøget foretager sagsbehandleren en behovsvurdering, som rent praktisk betyder gennemgang af følgende områder:

  • Sociale forhold
  • Fysiske/helbredsmæssige forhold
  • Psykiske forhold
  • Boligens indretning og fremtidigt boligbehov
  • Netværk
  • Formål med boligskift
  • Oplysninger fra andre instanser fx lægelige udtalelser

Du skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne udarbejder sagsbehandleren en indstilling til beslutning i Visitationsudvalget.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder) med til samtalen.

Du kan ikke få anvist en ældre- og handicapegnet bolig, hvis du synes, at dit hus er for stort, dyrt eller at haven kræver for meget arbejde af dig.

Hvis du vil bo i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Er du borger fra anden kommune?

Hvis du er borger fra en anden kommune og gerne vil flytte i en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde, skal du være opmærksom på, at der for boligerne i Lammegade og Dommervænget gælder særlige forhold, da disse er opført efter Lejeloven.

Det betyder, at det er usikkert, om du kan udnytte flytteretten til de 2 bebyggelser, og at visitation dertil kan kræve særaftale med din hjemkommune.

Spørgsmål og svar

Kontakt Myndighedsservice