Vi har en række tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap, herunder specialtandpleje, ledsagerordning, aktivitetstilbud m.v.

Tilbud til borgere med handicap

I Roskilde Kommune er der en række tilbud for borgere med handicap. Læs mere om, hvordan du kan få støtte og vejledning, komme i beskyttet beskæftigelse, samt hvad der foregår på Københavnsvej 266 og ITC Roskilde.

Specialtandpleje

Specialtandpleje er for sindslidende, udviklingshæmmede og andre, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge. Tilbuddet omfatter behandling og forebyggelse, som er realistisk at gennemføre. Der bliver også tilbudt behandling i helbedøvelse.

Ledsageordning

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for dit hjem på grund af dit handicap, kan du søge om en ledsager.

Borgerstyret personlig assistance

Har du brug for hjælp i dagligdagen på grund af et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for selv at ansætte en hjælper.

Roskilde Kommune tilbyder et bredt udvalg af hjælpemidler, som kan hjælpe dig i hverdagen. Har du f.eks. brug for en rollator, diabetes testmateriale eller støtte til køb af bil, kan du læse mere her.

Hjælpemiddelafsnittet

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Personlige hjælpemidler

Der findes mange forskellige personlige hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag. Det kan f.eks. være diabetes testmaterialer, kompressionsstrømper eller brystproteser.

Tekniske hjælpemidler

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag. Det kan fx være en rollator, kørestol eller badebænk.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og som i nogle tilfælde godt kan fungere som et hjælpemiddel. Det kan fx være et el-køretøj.

Biler

Du har som borger i Roskilde Kommune mulighed for at søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Boligændringer

Du kan få støtte til ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

Aflevering af hjælpemidler

Hvis du eller én af dine pårørende har hjælpemidler, der ikke længere er brug for, skal de afleveres til Hjælpemiddelafsnittets depot.

Hvis du ikke længere kan bo hjemme, kan du læse om dine muligheder her.

Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde Kommune. Boligerne er særligt indrettet, så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Boliger med lette adgangsforhold

Roskilde Kommune tilbyder Boliger med lette adgangsforhold til Roskildeborgere, der pga. lettere handicap har behov for en bolig i ét plan eller med elevator.

Her kan du se, hvordan du bl.a. søger om praktisk hjælp og personlig pleje. Hvis du allerede modtager hjælp, kan du finde kontaktoplysninger til Hjemmeplejen.

Hjælp i hverdagen

Se, hvordan du søger om bl.a. praktisk hjælp og personlig pleje, eller se, hvordan du finder kontaktoplysninger, hvis du allerede modtager hjælp og får brug for at komme i kontakt med hjemmeplejen.

Leverandører

Du kan se hvilke leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendt i Roskilde Kommune, og som du eventuelt kan blive visteret til.

Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Praktisk hjælp

Du kan få hjælp til madordning, vaskeordning, indkøb, daglig oprydning og rengøring. Se, hvordan du søger, her.

Takster på det sociale område

Her kan du se de gældende takster for plejecentre, aflastningspladser, mad til hjemmeboende mm.

Tilsynspolitik

Tilsynspolitikken skal danne rammen for den kommunale myndigheds indsats med tilsyn og opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem.

Utilsigtede hændelser

Nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Disse hændelser skal indberettes.

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Hjemmesygepleje og sygepleje på klinik

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Hvis du har brug for kørsel til genoptræning eller lægehjælp, har vi her forskellige tilbud, du kan benytte dig af. Du kan også finde information om MOVIA's handicapkørsel og Flextur.

Kørsel

Hvis du er pensionist eller har et handicap, så er der forskellige muligheder for kørsel til fx lægebesøg og fritidsformål.

Kørsel til lægehjælp

Du kan i nogle tilfælde få transport til læge eller speciallæge refunderet.

Kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Du kan få økonomisk støtte og hjælp udgifter, når du har nedsat funktionsevne. Fx kan du søge om støtte til nødvendige merudgifter.

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Hvis du har varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Pension og tillæg

Der er tre typer pension; folkepension, delpension og førtidspension.

Som pårørende kan der være mange ting at holde styr på. Derfor tilbyder vi både hjælp til pasning og pleje af din nærtstående, samt støtte til dig som pårørende.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Du lærer at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på

Pasning af nærtstående

Hvis du har en nærtstående, der har brug for pasning i hjemmet grundet en kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Hjælp til pårørende

Få støtte og vejledning til at tackle hverdagen som pårørende

Pårørendepolitik

Råd og hjælp til dig, der har et barn med handicap

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive det serviceniveau, som er fastlagt for kommunens borgere, der blandt andet modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje og træning.