Vi har en række tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap, herunder specialtandpleje, ledsagerordning, aktivitetstilbud m.v.

Tilbud til borgere med handicap

I Roskilde Kommune er der en række tilbud for borgere med handicap, bl.a. beskyttet beskæftigelse og generel støtte og vejledning.

Specialtandpleje

Specialtandpleje er for sindslidende, udviklingshæmmede og andre, som ikke kan benytte praktiserende tandlæge.

Ledsageordning

Er du mellem 18 og 67 år, og kan du ikke færdes alene uden for dit hjem på grund af dit handicap, kan du søge om en ledsager.

Ledsageordning for synshandicappede over 67 år

Dansk Blindesamfund tilbyder gratis ledsageordning til dig som er blind eller stærkt svagtseende og over 67 år.

Borgerstyret personlig assistance

Har du brug for hjælp i dagligdagen på grund af et fysisk eller psykisk handicap, har du mulighed for selv at ansætte en hjælper.

Roskilde Kommune tilbyder et bredt udvalg af hjælpemidler, som kan hjælpe dig i hverdagen.

Hjælpemiddelafsnittet

Du kan søge om hjælpemidler, forbrugsgoder og ændringer af din bolig, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne.

Personlige hjælpemidler

Der findes mange forskellige personlige hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag.

Tekniske hjælpemidler

Der findes mange forskellige tekniske hjælpemidler, som kan hjælpe dig til at få en bedre hverdag.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der kan købes i almindelige forretninger og som i nogle tilfælde godt kan fungere som et hjælpemiddel.

Biler

Du har som borger i Roskilde Kommune mulighed for at søge om støtte til køb af bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede og synshandicappede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Boligændringer

Du kan få støtte til ændringer i din bolig, hvis du har en varig nedsat funktionsevne. Ændringen skal være nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet som opholdssted.

Aflevering af hjælpemidler

Hvis du eller én af dine pårørende har hjælpemidler, der ikke længere er brug for, skal de afleveres til Hjælpemiddelafsnittets depot.

Hvis du ikke længere kan bo hjemme, kan du læse om dine muligheder her.

Ældre- og handicapegnede boliger

En ældre- og handicapegnet bolig er en særlig indrettet bolig til borgere, der i væsentlig grad har kroniske fysiske og/eller psykiske handicaps - så den enkelte kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Boliger med lette adgangsforhold

En Bolig med lette adgangsforhold er en bolig, der ligger i stueplan eller i en bebyggelse med elevator. Boligen har ikke særlig indretning.

Her kan du se, hvordan du bl.a. søger om praktisk hjælp og personlig pleje. Hvis du allerede modtager hjælp, kan du finde kontaktoplysninger til Hjemmeplejen.

Hjælp i hverdagen

Se, hvordan du søger om praktisk hjælp, personlig pleje m.v., Her finder du også kontaktoplysninger til hjemme- og sygeplejen.

Leverandører

Se hvilke leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendte i Roskilde Kommune, og som du eventuelt kan blive visiteret til.

Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Praktisk hjælp

Du kan få hjælp til madordning, vaskeriordning, indkøb, daglig oprydning og rengøring. Se, hvordan du søger, her.

Takster på sundheds- og omsorgsområdet

Her kan du se de gældende takster for plejecentre, aflastningspladser, mad til hjemmeboende m.m.

Utilsigtede hændelser

Nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Disse hændelser skal indberettes.

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg.

Hjemmesygepleje og sygepleje på klinik

Formålet med sygepleje er at fremme din sundhed og at give dig en sammenhængende pleje og behandling, når du er syg, hvad enten sygdommen er midlertidig, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Hvis du fx har brug for kørsel til genoptræning eller lægehjælp, har vi her forskellige tilbud, du kan benytte dig af.

Kørsel

Hvis du er pensionist eller har et handicap, er der forskellige muligheder for kørsel til fx lægebesøg og fritidsformål.

Kørsel til lægehjælp

Du kan i nogle tilfælde få transport til læge eller speciallæge refunderet.

Kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede og synshandicappede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.

Du kan få økonomisk støtte og hjælp udgifter, når du har nedsat funktionsevne. Fx kan du søge om støtte til nødvendige merudgifter.

Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

Hvis du har varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Pension og tillæg

Der er tre typer pension: folkepension, delpension og førtidspension.

Som pårørende kan der være mange ting at holde styr på. Derfor tilbyder vi både hjælp til pasning og pleje af din nærtstående, samt støtte til dig som pårørende.

Pasning af nærtstående

Er du pårørende til en, der har brug for pasning i hjemmet, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Hjælp til pårørende

Få støtte og vejledning som pårørende

Pårørendepolitik

Råd og hjælp til dig, der har et barn med handicap

Børn og unge med handicap eller med langvarig eller kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive det serviceniveau, som er fastlagt for kommunens borgere.