Vandindvinding og etablering af boringer

Ønsker du at etablere boringer og indvinde grundvand eller overfladevand, skal du i henhold til lovgivningen søge om tilladelse hos kommunen. Det skyldes, kan det få konsekvenser for natur og miljø, hvis oppumpning af grundvand er for voldsom.

Det er virksomhedens ansvar at overholde reglerne om sortering og at bortskaffe virksomhedens affald korrekt.

Sortering af erhvervsaffald

Det er virksomhedens eget ansvar at overholde reglerne om sortering og at bortskaffe sit affald korrekt.

Affaldsforebyggelse

Din virksomhed kan have gavn af at reducere mængden af affald. Det er en god idé for både miljø og økonomi.

Farligt affald fra virksomheder

Hvis virksomhedens affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal det anmeldes til kommunen. Det er altid virksomhedens ansvar at håndtere og bortskaffe affaldet korrekt.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er fx kanyler, amputerede legemsdele, petriskåle med levende bakterier og andet affald, som kan være smittefarligt.

Store olietanke (over 6.000 liter)

Her finder du information om reglerne for olietankanlæg på virksomheder, rørudskiftninger og information om inspektioner og beholdningskontrol.

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Mange forskellige slags projekter er omfattet af lov om miljøvurdering. Miljøvurdering af fysiske projekter kaldes også VVM, (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Miljøtilsyn

Du kan læse mere om det kommunale miljøtilsyn med virksomheder her.

Miljøgodkendelse

Nogle aktiviteter skal miljøgodkendes før der startes eller udvides. Kontakt os derfor altid, inden du ændrer i driften.

Indvinding af råstoffer

Når du vil indvinde råstoffer til videre salg, kræver det, at du har fået tilladelse efter råstofloven. Fra 1. juli 2014 er det Region Sjælland, som skal give tilladelsen.

Miljøpuljen

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje.

Klimafond

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores klimafond.

Klimaprisen

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor kvitterer vi gerne for de bedste initiativer med vores klimapris.