Vandindvinding og etablering af boringer

Ønsker du at etablere boringer og indvinde grundvand eller overfladevand, skal du i henhold til lovgivningen søge om tilladelse hos kommunen. Det skyldes, kan det få konsekvenser for natur og miljø, hvis oppumpning af grundvand er for voldsom.

Miljøpulje, klimafond og klimaprisen

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor støtter vi også med midler fra vores miljøpulje eller klimafond. Og vi kvitterer gerne for de bedste initiativer med vores klimapris.

Det er virksomhedens ansvar at overholde reglerne om sortering og at bortskaffe virksomhedens affald korrekt.

Regler og virksomhedens ansvar

Det er virksomhedens eget ansvar at overholde reglerne om sortering og at bortskaffe sit affald korrekt.

Affaldsforebyggelse

Din virksomhed kan have gavn af at reducere mængden af affald. Det er en god idé for både miljø og økonomi.

Farligt affald fra virksomheder

Hvis virksomhedens affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal det anmeldes til kommunen. Det er altid virksomhedens ansvar at håndtere og bortskaffe affaldet korrekt.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er fx kanyler, amputerede legemsdele, petriskåle med levende bakterier og andet affald, som kan være smittefarligt.

Store olietanke (over 6.000 liter)

Her finder du information om reglerne for olietankanlæg på virksomheder, rørudskiftninger og information om inspektioner og beholdningskontrol.