Vandindvinding og etablering af boringer

Ønsker du at etablere boringer og indvinde grundvand eller overfladevand, skal du i henhold til lovgivningen søge om tilladelse hos kommunen. Det skyldes, kan det få konsekvenser for natur og miljø, hvis oppumpning af grundvand er for voldsom.

Sådan søger du om tilladelse til vandindvinding

Uanset om du søger på vegne af et vandværk, en landmand, en industri eller andet, må du først gå i gang, når myndighederne har meddelt tilladelse.

Ansøgere der ønsker en indvindingstilladelse på egen ejendom eller tilladelse til markvanding, kan hente skema her.

Hent skema til vandvindingstilladelse på egen ejendom eller tilladelse til markvanding (word-dokument)

Vandværker der søger om indvindingstilladelse, kan hente skema her. 

Hent skema til indvindingstilladelse for Vandværker (word)

For andre typer ansøgninger inden for vandforsyningsloven må der søges individuelt.

Send ansøgning 

Ansøgninger kan sendes pr. mail til drikkevand@roskilde.dk eller til Roskilde Kommune, Att. Miljø og Byggesag, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.

Samarbejde om sikring af en robust vandforsyning

I Roskilde Kommune arbejder vi sammen med vandværkerne på at sikre en robust vandforsyning – dvs. at vi ønsker at sikre en god drikkevandkvalitet samt en god forsyningssikkerhed.

Roskilde Kommune har fået udarbejdet et notat med tilhørende tjekliste, som både kommunen og vandværkerne kan anvende som et værktøj til at analysere vandværkets robusthed.

Sådan får du tilladelse til boringer

Det kan også kræve en tilladelse at udføre en boring, når den har en permanent karakter (A-boring). Hvis boringen har mere midlertidig karakter, skal den anmeldes til kommunen (B-boring).

Kategori A-boringer omfatter følgende:

 • Boringer til vandindvinding jf. kapitel 4 i lov om vandforsyning m.v., samt undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v.
 • Boringer til permanent grundvandssænkning.
 • Boringer til grundvandssænkning, som kræver tilladelse efter § 26 i lov om vandforsyning m.v.
 • Permanente pejleboringer.
 • Moniteringsboringer.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der efterlades filter- eller forerør.
 • Miljøtekniske afværgeboringer.
 • Boringer til tilledning af vand til undergrunden.
 • Boringer til vertikale jordvarmeanlæg, jf. bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.
 • Andre boringer, hvor der efterlades installationer.

Borearbejdet må først igangsættes, når kommunen har meddelt tilladelse hertil.

Ansøg om etablering af A-boring her (worddokument)

Kategori B-boringer omfatter følgende:

 • Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter § 26, stk. 2 og § 27 i lov om vandforsyning m.v.
 • Miljøtekniske boringer, hvor der ikke efterlades filter- eller forerør.
 • Geotekniske boringer.
 • Råstofboringer
 • Andre boringer, hvor der ikke efterlades installationer.

Anmeld etablering af B-boring her (worddokument)

Råstofboringer og geotekniske boringer kan dog udføres uden forudgående anmeldelse. Råstofboringer er dog omfattet af krav om indberetning til GEUS senest 3 måneder efter etablering. For B-boringer gælder, at borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter vi har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser forinden.

Når du ansøger om eller anmelder en boring, skal du huske at vedhæfte en skitse af boringernes placering med nummerering. Kommunen skal orienteres om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse senest 14 dage før. Øvrige regler fremgår af bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde.

Bemærk at ifølge vandforsyningsloven § 21, stk. 2 kan en brønd eller boring uden tilladelse etableres inden for en afstand af fem meter fra det hidtidige indvindingssted samt udbedres eller ændres, når dette er nødvendigt for at opretholde en eksisterende vandforsyning. Anmeldelse herom skal sendes til kommunen, inden arbejdet begyndes.

Indberetning af vandmængder og pejlinger

Vandværker og enkeltindvindere i Roskilde Kommune kan foretage indberetning af indvundne vandmængder fra indvindingsanlæg og boringer, samt pejlinger i boringer til Roskilde Kommune.

Regulativer for private vandværker i Roskilde Kommune

Kommunen har udarbejdet et fælles regulativ for de private vandværker i kommunen. Dette er et lovkrav og er med til at sikre at Roskilde Kommunes borgere har ens rettigheder til drikkevand.

Her kan du se regulativet for private vandværker.

Vandingsbegrænsninger i sommermånederne

Roskilde Amt besluttede i 1989 at pålægge de vandværker, der indvinder og forsyner i Roskilde Amt, at indføre indskrænkninger af vandforbruget i sommermånederne af hensyn til grundvandsressourcerne og vandløbenes sommervandføring.

Roskilde Kommunes udvalg for Teknik og Miljø vedtog på et møde d. 30. maj 1990, at følge Roskilde Amts anmodning om begrænsning af vandforbruget i Roskilde Kommune med følgende bestemmelser:

 • Græsplæner, herunder også græsplæner i parker og idrætsanlæg må ikke vandes.
 • Der må til øvrig vanding ikke anvendes automatiske havevandere.
 • Der må ikke vandes i tidsrummet mellem kl. 9 og 18.

Afgørelsen om vandingsbegrænsninger har sidenhen ikke været ændret eller tilbagekaldt, og er således stadig gældende.

Udover ovennævnte begrænsninger, har vandværkerne mulighed for at indføre yderligere begrænsninger af vandforbruget i henhold til vandforsyningslovens § 52, stk. 1. Kontakt derfor altid dit lokale vandværk for præcis hvilke vandingsrestriktioner der gælder for dig.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.