Store olietanke (over 6.000 liter)

Her finder du information om reglerne for olietankanlæg på virksomheder, rørudskiftninger og information om inspektioner og beholdningskontrol.

Regler for store tanke over 6.000 liter

Olietankanlæg opdeles i tre størrelseskategorier:

  • Små tanke: Tankanlæg under 6.000 liter
  • Mellemstore tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 100.000 liter, og overjordiske tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 200.000 liter.
  • Store tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på over 100.000 liter og overjordiske tankanlæg på over 200.000 liter.

Tanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af kravene om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning og har derfor ikke en (generel) sløjfningstermin.

Tankanlæg under 6.000 liter, der anvendes til eksempelvis dieselolie og benzin, skal sløjfes efter samme regler som for villaolietanke. Læs om reglerne på siden Oliefyr og olietanke under 6.000 liter. 

Egenkontrol og beholdningskontrol

I olietankbekendtgørelsen er der krav om, at ejer og bruger af et anlæg på 6.000 liter eller derover skal kontrollere, at anlægget er tæt.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykket imellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan ske enten ved manuel aflæsning af manometer eller lign. hver uge eller ved automatisk overvågning.

Enkeltvæggede tanke kontrolleres ved beholdningskontrol min. en gang pr. måned. Der er dog mulighed for alternativ kontrol for overjordiske tanke, hvor alle rør er tilgængelige for visuel inspektion. 

Læs mere om beholdningskontrollen

Inspektioner

Ejer og bruger af mellemstore tankanlæg skal sikre, at disse tæthedsprøves og inspiceres mindst hvert 10. år for tanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse eller hvert 5. år for tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse.

Inspektioner skal udføres af en særlig sagkyndig, som er en person grundet erfaring eller uddannelse er kvalificeret til udførelse af dette.

Retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for ståltanke findes i bilag 9 i Olietankbekendtgørelsen.

Gå til Olietankbekendtgørelsen på retsinfo.dk.

Udskiftning af rør - vær OBS på nedgravede rør

Har din tank nedgravede rør, der ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal de udskiftes med typegodkendte rør, fx rør, som er galvaniserede og plastbelagte senest 30 år efter installation.

Tankanlæg udskiftet siden år 2000 

Vær opmærksom på at tankanlæg der er udskriftet siden år 2000 er omfattet af skærpede regler ift. rørføringerne. Fx skal nedgravede kobberrør være plastbelagte. Mange har ved udskiftning af en gammel olietank ikke været opmærksom på, at de i forbindelse med udskiftning af tanken skal sikre, at også rørføringen mellem tank og fyringsanlæg lever op til de skærpede krav om typegodkendelse af rør og effektiv rustbeskyttelse.

Er tanken således skiftet i år 2000 eller herefter, skal du sikre dig, at rørene også er lovlige. Hvis de ikke lever op til kravene, kan du risikere, at en evt. jordforurening ikke dækkes af den lovpligtige forsikringsordning, som du eller er dækket af som oliekunde.

Du kan finde en beskrivelse af kravene til typegodkendte nedgravede og overjordiske rørsystemer i olietankbekendtgørelsen. Gå til olietankbekendtgørelsen på retsinfo.dk.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om erhvervstanke over 6000L, skal du sende en mail til miljo@roskilde.dk

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00