Grænseværdier for indhold af miljøproblematiske stoffer i byggeaffald

Indeholder dit byggeaffald materialer og kemikalier, der er skadelige for mennesker, miljø og natur, skal du  altid anmelde det til kommunen – uanset mængden.

Kommunen bruger en række vejledende grænseværdier til at klassificere farligt og forurenet affald. Herunder er et uddrag fra "Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald" fra 2020.

Grænseværdierne er gældende pr. februar 2020 og er målt i ppm [mg/kg].

Grænseværdier for indhold af miljøproblematiske stoffer i byggeaffald

Stof-gruppe

Stof

Uforurenet affald

Forurenet affald

Farligt affald

Tungmetaller

Arsen (As)

Bly (Pb)*

Cadmium (Cd)

Kobber (Cu)*

Krom (Cr-total)

Krom (Cr-Vl)

Kviksølv (Hg-organisk) *

Kviksølv (Hg-uorganisk) *

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)*

Konc. < 20

Konc. < 40

Konc. < 0,5

Konc. < 500

Konc. < 500

Konc. < 20

Konc. < 1

Konc. < 1

Konc. < 30

Konc. < 500

20 ≤ konc. < 1.000

40 ≤ konc. < 2.500

0,5 ≤ konc. < 1.000

500 ≤ konc. < 2.500

500 ≤ konc. < 1.000***

20 ≤ konc. < 1.000

1 ≤ konc. < 2.500

1 ≤ konc. < 2.500

30 ≤ konc. < 1.000

500 ≤ konc. < 2.500

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 2.500

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 2.500

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 2.500

konc. ≥ 2.500

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 2.500

PAH'er

PAH (PAH total)

PAH Naftalen

PAH Benz(a)pyren

PAH Benzo[b]fluoranten

PAH Benzo[j]fluoranten

PAH Benzo[k]fluoranten

PAH Dibenzo(a,h)antracen

Konc. < 4,0

 

Konc. < 0,3

 

 

 

Konc. < 0,3

****

 

0,3 ≤ konc. < 1.000

 

 

 

0,3 ≤ konc. < 1.000

****

konc. ≥ 2.500

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 1.000

konc. ≥ 1.000

Klorparafiner

Kortkædet*

Mellemkædet*

konc. ≥ 2.500

konc. ≥ 2.500

PCB

PCB (PCB total)**

Konc. < 0,1

0,1 ≤ konc. ≤ 50

konc. > 50

Cyanid

Cyanid total*

Konc. < 1

*****

*****

Anmærkninger

* Stofferne mærket med * er omfattet af summeringsreglerne for HP 14 ”Økotoks” gældende fra 5. juli 2018. Hvis koncentrationen af de enkelte stoffer er mellem 1.000 og 2.500 ppm skal de lægges sammen. Hvis den samlede værdi overstiger 2.500 ppm, er det farligt affald.

** Eventuelt nyttiggørelse jf. restproduktbekendtgørelsens § 16 jf. Bilag 3 med et maksimalt indhold af PCB op til 2,0 ppm (målt ved kilden og i overfladen det sted, hvor koncentrationen vurderes at være højest) skal anmeldes til kommunen 4 uger før anvendelsen.

*** Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for Krom total og Krom III i henhold til ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) og CLP (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier), men Sjællandsnetværket for bygge- og anlægsaffald benytter denne grænseværdi indtil videre.

**** Der er ikke en fast PAH total grænseværdi, da der er forskellige værdier for forskellige PAH forbindelser.

***** Der er følgende grænseværdier for farligt affald for de enkelte cyanidforbindelser: For Ca(CN)2, HCN og Cd(CN)2 er grænsen 2.500 mg/kg. (forbindelserne er omfattet af summeringsreglerne, se ”*”). Grænseværdien for Ni(CN)2 er 1.000 mg/kg.

Kulbrinter

Stof

Uforurenet affald

Forurenet affald

Farligt affald

C6-C10

Konc. < 25

25 ≤ konc. < 1.000

konc. ≥ 1.000

C10-C15

Konc. < 40

40 ≤ konc. < 1.000*

konc. ≥1.000*

C15-C20

Konc. < 55

 

55 ≤ konc. < 1.000*

konc. ≥1.000*

C20-C35/40

Konc. < 100

100 ≤ konc. < 1.000*

konc. ≥1.000*

Total C6-C35/40

Konc. < 100

100 ≤ konc. < 1.000*

konc. ≥1.000*

Anmærkninger

Tallene for uforurenet affald tager udgangspunkt i jordkvalitetskriterierne.

* Grænseværdier for farligt affald vil i nogle tilfælde kunne hæves, se den trinvise procedure nedenfor.

Trinvis procedure til klassificering af farligt affald ud fra indhold af kulbrinter