Børnehuset Spirebakken

Med fokus på og anerkendelse af børnenes ressourcer og bestræbelser på at lære, støtter de voksne i Børnehuset Spirebakken alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

Vi anerkender børn som unikke personer, med hver deres særlige forudsætninger

Spirebakkens pædagogiske børnesyn anerkender børn som unikke personer med hver deres særlige forudsætning. Den pædagogiske praksis tager afsæt i børnenes trivsel, interesser og potentialer.

Børns udvikling forstås som en helhed, hvor de intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider af barnets udvikling opfattes som tæt forbundne.

De voksne prioriterer de nære relationer og understøtter børnenes samspil, så børnenes selvværd styrkes, og de får en tro på, at de kan mestre de udfordringer, som de møder i deres hverdag.

Børnene tillægges en aktiv rolle i deres egen udvikling og læring. De voksne går i dialog med børnene og giver dem medindflydelse, så børnene med respekt for fællesskabet kan forfølge egne interesser og projekter.

Med fokus på og anerkendelse af børnenes ressourcer og bestræbelser på at lære, støtter de voksne alle børn i at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

Der arbejdes i Spirebakken med en vekslen mellem at børn og voksne indgår i større og mindre fælleskaber. I grupperne/ stuerne arbejder det pædagogiske personale med Dannelse og Børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber ud fra vores børnesyn, og med den tilgang, at indgå i små grupper, gives børnene mulighed for at øve sig, opnå kompetencer og erfaringer, der giver mod på at bruge dem i det større fællesskab.

I vuggestuen får hver familie en primær voksen

I vores vuggestue er der 25 børn, de er fordelt i hele afdelingen, altså har de ikke nogen stue de er tilknyttet, i stedet for får hver familie en primær voksen, når barnet begynder i vuggestuen. Den primær voksne følger barnet indtil omkring 2 år, hvor barnet begynder i Store gruppen. Vuggestuen har aldersopdelte aktivitets grupper hver tirsdag, onsdag og torsdag formiddag.

Når børnene begynder i vuggestuen får de en mappe der følger dem hele vejen fra vuggestuen til børnehaven. Her samles tegninger, minder, kreative projekter, billeder og dokumentation.

Børnehavens spirer, mælkebøtter og rødder

I vores børnehave har vi aldersopdelte stuer. Spirestuen med de 3 årige har et tæt samarbejde med vuggestuens store gruppe, i forhold til at sikre den gode overgang imellem vuggestue og børnehave. Mælkebøttestuen er for de 4 årige, og Rødderstuen for de 5 årige. Rødderstuen samarbejder med Trekroner skole om overgangen fra børnehave til SFO.

Vores fysiske læringsmiljøer er indrettet med tanke på, hvordan de kan indbyde til leg i mindre og større fællesskaber og hvor de er placeret i forhold til at skabe fordybelse i legene.

I børnehaven arbejder vi med metoden Før-Under-Efter.

Det betyder at vi før en aktivitet eller et tema inddrager børnene og forbereder dem på det, vi skal i gang med. På denne måde bliver børnene nysgerrige, de får muligheden for at komme med ideer og tanker på aktiviteter omkring det kommende tema. Børnene inddrages i processen, de oplever demokratiske processer, deres bidrag bliver hørt og nogen gange ført ud i livet; andre gange er det en andens ide der bliver til virkelighed.

Under temaet arbejder vi med det voksenplanlagte, men vi lytter også til de spor børnene sætter, lader temaet gå i den retning som børnenes interesse viser. På denne måde får børneperspektivet altid stor plads i vores pædagogiske læringsmiljøer.

Efter et tema arbejder vi med børnenes udtryk, deres tanker bliver nedskrevet og deres udtryk bliver til tegninger, malerier eller skulpturer.

Læringsmiljøer tilpasset børnenes alder

I vuggestuen er de to grupperum indrettet forskelligt. Det ene rummer bøger, lego og kreative aktivitetsting. Det andet indeholder rutsjebane, madrasser, bolde, og musik, og rummet er indrettet til at være fysisk i. Gangen i vuggestuen er indrettet med garderober i den ene ende og læringsmiljøer i den anden ende.

I børnehaven er de tre forskellige stuer indrettet med et læringsmiljø der er tilpasset børnenes alder. De kreative aktiviteter er også tilpasset børnenes alder. På Spirestuen er sakse i voksen højde, på Mælkebøttestuen er sakse i børnehøjde, og på Rødder stuen er alle kreative materialer tilgængelig i børnehøjde.

Om morgenen, om eftermiddagen og på legepladsen er Børnehuset sammen på tværs.

Mandag er udedag for hele Børnehuset, hvor en voksen fra hver afdeling står for en fælles aktivitet. Om fredagen er der båldag, hvor stuerne i børnehaven skiftes til at lave bål i vores bålhus.

To gange om året arbejder hele børnehuset med et fælles tema på tværs af vuggestue og børnehave.

Samarbejdet med forældrene

Vi har en åben og ærlig kommunikation med forældrene, vi kan vejlede og komme med vores viden og gode erfaringer i forhold til børns generelle udvikling, sprogstimulering, legerelationer m.m.
Vi kan også give vejledning i forhold til fodtøj, søvn m.m. Altid på en fagligt begrundet baggrund.

Vi afholder forældresamtaler i Hjernen og Hjertet Dialogprofil, med en fælles skabelon som rammen for snakke om barnet, som både personale og forældre forbereder inden samtalen.

Vi dokumenterer til forældrene på Aula. Her beskriver vi hverdagen ud fra vores pædagogiske viden og inddrager forældrene i vores forberedelser og pædagogiske overvejelser i forhold til planlægning og udførsel af temaer og emner. Vi arbejder bevidst på at begrunde vores planlægning og udførsel af det pædagogiske arbejde, så forældrene kender vores faglige begrundelser for hvorfor vi gør som vi gør.

Områdeledelse

Børnehuset Spirebakken er en del af Område Øst. Området omfatter også børnehusene Skademosegård, Nova, Trekroner, Vanddråben, Spirrevippen, Reden og Fuglebakken.

Læs mere om områdeledelse.

Rammer for dagtilbud (hent som PDF)

Kontakt Børnehuset Spirebakken

Lysallen 31
4000 Roskilde

Besøg os

Vi vil meget gerne give jer en rundvisning i Spirebakken. Ring først på 4631 4980 og aftale et tidspunkt, så har vi tid.

Mail til pædagogisk leder hellej@roskilde.dk 

 

Mandag - Torsdag
Kl. 06.45-17.05

     

Fredag
Kl. 06.45-16.55

Vi har lukket på alle helligdage samt på enkelte andre dage - klik her og læs hvilke.