Hvad kan I få hjælp til?

Roskilde Kommune rådgiver og vejleder om det at have et handicappet barn og om, hvilken støtte du kan få. Få overblik over de forskellige typer af rådgivning og støtte, du kan få fra kommunen.

Hvis du har et barn med handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet så vidt det er muligt skal have kompensation for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både familien og barnet kan leve så normalt som muligt - på trods af og med barnets handicap. 

Roskilde Kommune rådgiver og vejleder om det at have et handicappet barn og om, hvilken støtte du kan få. Har du brug for hjælp, tilrettelægges denne i samarbejde med dig. 

Den rådgivning og hjælp, det kan dreje sig om, kan fx være

 • støtte til barnet i daginstitution og skole (støtten ydes af institutionen eller skolen),
 • undervisning og vejledning til forældre og professionelle, bl.a. ved kommunikative funktionsnedsættelser såsom varigt høretab eller sprogforstyrrelse
 • en pædagogisk psykologisk vurdering af barnets behov i dagtilbud og skole,
 • økonomisk hjælp til at betale nødvendige merudgifter, der er en følge af handicappet,
 • at få dækket tabt arbejdsfortjeneste, når du som forældre forsørger et handicappet barn i hjemmet,
 • aflastning til forældre med hjemmeboende børn,
 • at visitere til særlige dagtilbud og skoletilbud,
 • døgnanbringelse af handicappede børn og unge,
 • en koordinerende indsats i forhold til børn med hjerneskade - se pjece om børn med hjerneskade,
 • støtte til tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer.

For nogle af ovenstående ydelser og indsatser skal du være opmærksom på, at der er en sagsbehandlingsfrist, fra kommunen modtager din ansøgning, til du som borger modtager en afgørelse. Du kan se de specifikke sagsbehandlingsfrister her.

Vi hjælper dig med at få overblik

Det være svært at få overblik over de muligheder, du har for at få hjælp af kommunen.

Vi har en lang række fagmedarbejdere, der har ekspertise i forhold til børn med handicap. Det gælder uanset om der er tale om fysiske eller psykiske problemer. Vi hjælper dig med at finde rundt. Og vi hjælper dig med rådgivning, vurdering og evt. bevilling af støtte - og opfølgning, efter du har fået bevilliget støtte. 

Handicap og administration i Børn og Unge

Handicapafsnittet i Børn og Unge rådgiver, undersøger, bevilliger og koordinerer i forhold til familier, der har et barn med et handicap.

Sammen med dig afdækker vi behovet for støtte, så vi sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om den hjælp, som dit barn har brug for. I Handicapafsnittet træffer vi afgørelser om noget af den hjælp du kan få. Hvis du har behov for anden hjælp, vejleder vi om hvilken afdeling i kommune der tager stilling til denne hjælp og hjælper dig med at komme i kontakt med den afdeling.

Alt efter den konkrete vurdering af dit behov kan du i Handicapafsnittet få hjælp til at få dækket nødvendige merudgifter (§ 41 i Serviceloven), du som forældre kan have i forbindelse med dit barns handicap. Det kan også være du har brug for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, (§ 42 i Serviceloven), hvis det er nødvendigt, at barnet på grund af sit handicap bliver passet i hjemmet. Handicapafsnittet tager også stilling til ledsageordning og aflastning.

Kontakt handicapafsnittet i Børn og Unge

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hjælpemiddelafsnittet

Hjælpemiddelafsnittet bevilliger de praktiske hjælpemidler, der betyder, at dit barn begrænses så lidt som muligt af sit handicap. Vi skal vurdere dit barns behov for hjælpemidler. Alt efter den konkrete vurdering kan du få følgende hjælp:

 • Tekniske hjælpemidler som fx kørestol, rollator, specielle stole, ståstøttestativ og kugledyne.
 • Personlige hjælpemidler som fx korset, ortopædisk fodtøj eller proteser.
 • Boligændringer fx i form af ramper, bruseleje, loftslift eller til- og ombygninger.
 • Transport i form af lån til en handicapbil.

Hjælpemiddelafsnittet har vi en KVIK-service, hvor du kan henvende dig, på Gl. Darupvej 3a i Roskilde. Her kan vi hjælpe med reparation af hjælpemidler og med råd og vejledning om mindre hjælpemidler.

Kontakt Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9-14

Personlig henvendelse

Mandag

9.30-12.30

Tirsdag

Lukket

Onsdag

9.30-12.30

Torsdag

Lukket

Fredag

9.30-12.30

INFO: Kvikservice holder lukket Fredag efter Kristi himmelfartsdag, i juli måned og mellem jul og nytår.

Træningsafsnittet

I Træningsafsnittet hjælper vi børn, der er behandlet på et sygehus, når sygehuslægen vurderer, at de har behov for vedligeholdende træning eller genoptræning.

Træningsafsnittets medarbejdere vurderer, om dit barn opfylder kriterierne for at blive trænet, og bevilger træningsforløbet. Træningsforløbene er rettet mod et konkret mål og er typisk tidsbegrænsede. Selve træningen foregår oftest i et af vore lokaler, men det kan også være i barnets institution eller hjem, hvis der er behov for det.

Kontakt Træningsafsnittet

Tofthøjvej 20
4130 Viby Sjælland

Mandag - fredag 9.00-14.00

Sikker mail til samarbejdspartnere i kommuner og regioner: traening@roskilde.dk

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder besøg i hjemmet til gravide og nyfødte indtil barnet er 16 år. Viser det sig, at dit barn har et handicap, er sygt eller på anden måde ikke trives og har brug for særlig hjælp, kan sundhedsplejersken støtte og vejlede dig eller henvise til andre fagpersoner, der kan hjælpe. Det kan fx være læge eller psykolog.

Du er altid velkommen til at kontakte Sundhedsplejen, hvis du er bekymret for dit barns sundhed, trivsel og udvikling.

Kontakt Sundhedsplejen

Læderstræde 6
4000 Roskilde

Telefon

Hverdage

8-9

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os. Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) vejleder, sparrer og yder praktisk bistand til det pædagogiske personale i vuggestuer, børnehaver, SFO og klubber i deres arbejde med børn i udsatte positioner. 

Endvidere rådgiver PPR skoler og daginstitutioner om, hvordan de tilrettelægger specialpædagogisk bistand for børn med særlige behov. Det kan enten ske generelt eller helt konkret i forhold til det enkelte barn, hvis der er behov for en pædagogisk psykologisk vurdering.

Du kan få rådgivning om hvilke tilbud der findes ved at kontakte PPR på telefon 46313000.

Kontakt PPR

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.