Varsling hvis din hjælp nedsættes eller standses

I visse situationer får du 14 uger til at forberede dig på, at kommunen standser eller nedsætter den hjælp, du hidtil har fået. Læs mere om varslingsordningen.

I visse situationer får du 14 uger til at forberede dig på, at kommunen standser eller nedsætter den hjælp, du hidtil har fået. Varslingen gælder kun for udvalgte områder, hvor kommunen fratager eller nedsætter din hjælp:

  • i en ordning med kontant tilskud (servicelovens § 95)
  • i en ordning med borgerstyret personlig assistance (servicelovens § 96)
  • i form af en kontaktperson til døvblinde (servicelovens § 98)
  • til en plads på særlige dag- og klubtilbud (servicelovens §§ 32 og 36)
  • til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i de tilfælde, der er omfattet af servicelovens § 42, stk. 4 (§ 42)
  • ved at frakende dig en handicapbil i løbet af bevillingsperioden (servicelovens § 114).

Afgørelser omfattet af varslingsordningen

Kommunen skal give et varsel på minimum 14 uger, hvis kommunen beslutter at nedsætte eller standse hjælp til en borger. De 14 uger gælder fra den dag, kommunen har afgjort sagen. Kommunen skal vejlede borgeren om, hvad det betyder, at sagen er omfattet af varslingsordningen. 

Hvis du som borger ikke klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse, fortsætter den hidtidige hjælp i 14 uger, hvor du kan indrette dig på den nye situation. Kommunen kan forberede iværksættelsen af afgørelsen i varslingsperioden. 

Hvis du klager til Ankestyrelsen over afgørelsen, kan kommunens forberedelser på at iværksætte afgørelsen først begynde, når de 14 uger er gået.  Klagesagen skal som udgangspunkt være afsluttet inden for de 14 uger. Det betyder, at man som borger har fire uger til at klage, kommunen har to uger til at genvurdere på baggrund af klagen, og at Ankestyrelsen har otte uger til at behandle klagen.