Sådan beskytter vi grundvand og drikkevand

Grundvandet er en helt central naturressource i Roskilde Kommune. Det er grundlaget for ikke blot vores egen drikkevandsforsyning, men også til store dele af Københavnsområdet.

Roskilde Kommunes vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2018-2015 er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune. Vandforsyningsplanen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyning samt den efterfølgende administration, som sker i Roskilde Kommune. Via planen opnår borgere og brugere af vand fra de almene vandværker et indblik i vandforsyningsstrukturen i Roskilde Kommune.

Vandforsyningsplan 2018-2025 er udarbejdet som en digital plan, og findes her.

Har du konkrete spørgsmål til vandforsyningsplanen er du velkommen til at kontakte en medarbejder i Miljøafsnittet på telefon 46 31 30 00.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Roskilde Kommune har med inddragelse af koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse, borgere og politikere udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune.

Indsatsplanen erstatter Roskilde Kommunes tidligere indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Planen beskriver, hvordan grundvandsbeskyttelsen tilrettelægges, herunder hvilke konkrete indsatser, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet.

”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune” og bilag til indsatsplan kan ses nedenfor.

Beskyt dit grundvand

Vand er en dyrebar og begrænset naturressource. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med din vandmåler, så du kan opdage utætheder og vandspild i ejendommens installationer og ledningsnet. Du bør jævnligt kontrollere, om din vandmåler står stille, når der ikke forbruges vand. Af hver m³ drikkevand betaler du vandafgift til kommunen, statsafgift samt kloakafgift. De aktuelle takster finder du i takstbladet for forbrugsafgifter. Læs mere på FORS hjemmeside, hvor du kan se vandpriserne.

Her er nogle tips og råd til hvordan du i dagligdagen med få ændringer kan spare på vandet :

  • Badning - Tag brusebad i stedet for karbad. Luk for vandet under indsæbning og få installeret en sparebruser, der ikke giver mere end 6-10 liter pr. minut
  • Kogning - Kog grønsager, kartofler m.m. i en gryde med låg
  • Blandingsbatteri med termostat sikrer, at den ønskede temperatur på badevandet opnås hurtigt og uden vandspild
  • Luk for vandet, når du børster tænder
  • Vanding i haven - brug så vidt mulig regnvand fra taget
  • En dryppende vandhane kan medføre et spild på 20-40 liter pr. døgn eller 7-15 m³/år
  • Cisterner, der løber, kan medføre, at der løber 1 til 2 m³ pr. døgn eller mere direkte i kloakken

Læs flere gode tips og råd på FORS hjemmeside.

Beskyt grundvandet mod forurening

Du kan  også selv være med til at beskytte grundvandet mod forurening:

  • Sørg for at få sløjfet ubenyttede brønde/boringer. Brønde og boringer udgør en direkte spredningsvej for forurening til grundvandet
  • Hold øje med dit olieforbrug og olietankens tilstand, hvis du har en sådan. Hvis en olietank eller en rørføring fra tanken først går i stykker, så udgør et oliespild en stor risiko for forurening af grundvandet.
  • Undgå brug af ukrudtsmidler i din have og på fliser.

Læs mere om beskyttelse af grundvandet på Miljøministeriets hjemmeside.

Genanvendelse af regnvand

Hvis du ønsker at genanvende regnvand har du mulighed for at etablere et regnvandsanlæg til brug ved toiletskyl og tøjvask. Hvis anlægget ønskes etableret i et nyt enfamilieshus, eksisterende og nye etageboliger og i fælles vaskerier i etageboliger, skal du søge om tilladelse hos kommunen, før anlægget må etableres. I eksisterende enfamilieshuse kan et regnvandsanlæg etableres uden tilladelse fra kommunen.

Du kan downloade en gratis anvisning (Rørcenter-anvisning 003) om brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Genanvendelse af spildevand fra virksomhedsproduktion

Virksomheder i Roskilde Kommune har mulighed for at blive fritaget for at betale vandafledningsbidrag, hvis spildevand fra produktionen genanvendes og efterfølgende ikke ledes til kloakken. Læs mere om muligheden på FORS hjemmeside.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.