Sådan beskytter vi grundvand og drikkevand

Grundvandet er en helt central naturressource i Roskilde Kommune. Det er grundlaget for ikke blot vores egen drikkevandsforsyning, men også til store dele af Københavnsområdet.

Roskilde Kommunes vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2018-2015 er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i Roskilde Kommune. Vandforsyningsplanen skal bl.a. sikre et plangrundlag for vandforsyning samt den efterfølgende administration, som sker i Roskilde Kommune. Via planen opnår borgere og brugere af vand fra de almene vandværker et indblik i vandforsyningsstrukturen i Roskilde Kommune.

Vandforsyningsplan 2018-2025 er udarbejdet som en digital plan, og findes her.

Har du konkrete spørgsmål til vandforsyningsplanen er du velkommen til at kontakte en medarbejder i Miljøafsnittet på telefon 46 31 30 00.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Grundvandsmagasinerne er flere steder sårbare over for nedsivning af forurenende stoffer, fordi det naturlige lerdæklag her er tyndt. Det er især grundvandets indhold af pesticider, nikkel og klorerede opløsningsmidler, der kan give problemer for drikkevandsforsyningen.

I kommunen er der udpeget Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes for at sikre den fremtidige vandindvinding til drikkevand. For disse områder udarbejdes der Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne udarbejdes efter en kortlægning af grundvandsressourcernes sårbarhed, kvalitet, forureningskilder og arealanvendelse. Disse opgaver finansieres gennem afgifter på vandindvindingstilladelser.

Til støtte for arbejdet med indsatsplaner har kommunen nedsat et Grundvandsforum, der består af repræsentanter fra vandværkerne, landbruget, skovbruget, kommunen, interesseorganisationer, foreninger m.m.

Kommunen har arbejdet på den første plan for at beskytte grundvandet siden 2008. Planen dækker et område omkring Værebro Å. Værebro Indsatsplan er endeligt vedtaget i Byrådet den 30. marts 2011.

Roskilde Kommune har sammen med Lejre Kommune modtaget Lejre Nord grundvandskortlægningen fra Naturstyrelsen, og skal ultimo 2013 have udarbejdet et udkast til en indsatsplan.

Beskyt dit grundvand

Vand er en dyrebar og begrænset naturressource. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med din vandmåler, så du kan opdage utætheder og vandspild i ejendommens installationer og ledningsnet. Du bør jævnligt kontrollere, om din vandmåler står stille, når der ikke forbruges vand. Af hver m³ drikkevand betaler du vandafgift til kommunen, statsafgift samt kloakafgift. De aktuelle takster finder du i takstbladet for forbrugsafgifter. Læs mere på FORS hjemmeside, hvor du kan se vandpriserne.

Her er nogle tips og råd til hvordan du i dagligdagen med få ændringer kan spare på vandet :

  • Badning - Tag brusebad i stedet for karbad. Luk for vandet under indsæbning og få installeret en sparebruser, der ikke giver mere end 6-10 liter pr. minut
  • Kogning - Kog grønsager, kartofler m.m. i en gryde med låg
  • Blandingsbatteri med termostat sikrer, at den ønskede temperatur på badevandet opnås hurtigt og uden vandspild
  • Luk for vandet, når du børster tænder
  • Vanding i haven - brug så vidt mulig regnvand fra taget
  • En dryppende vandhane kan medføre et spild på 20-40 liter pr. døgn eller 7-15 m³/år
  • Cisterner, der løber, kan medføre, at der løber 1 til 2 m³ pr. døgn eller mere direkte i kloakken

Læs flere gode tips og råd på FORS hjemmeside.

Beskyt grundvandet mod forurening

Du kan  også selv være med til at beskytte grundvandet mod forurening:

  • Sørg for at få sløjfet ubenyttede brønde/boringer. Brønde og boringer udgør en direkte spredningsvej for forurening til grundvandet
  • Hold øje med dit olieforbrug og olietankens tilstand, hvis du har en sådan. Hvis en olietank eller en rørføring fra tanken først går i stykker, så udgør et oliespild en stor risiko for forurening af grundvandet.
  • Undgå brug af ukrudtsmidler i din have og på fliser.

Læs mere om beskyttelse af grundvandet på Miljøministeriets hjemmeside.

Genanvendelse af regnvand

Hvis du ønsker at genanvende regnvand har du mulighed for at etablere et regnvandsanlæg til brug ved toiletskyl og tøjvask. Hvis anlægget ønskes etableret i et nyt enfamilieshus, eksisterende og nye etageboliger og i fælles vaskerier i etageboliger, skal du søge om tilladelse hos kommunen, før anlægget må etableres. I eksisterende enfamilieshuse kan et regnvandsanlæg etableres uden tilladelse fra kommunen.

Du kan downloade en gratis anvisning (Rørcenter-anvisning 003) om brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger på Teknologisk Instituts hjemmeside.

Genanvendelse af spildevand fra virksomhedsproduktion

Virksomheder i Roskilde Kommune har mulighed for at blive fritaget for at betale vandafledningsbidrag, hvis spildevand fra produktionen genanvendes og efterfølgende ikke ledes til kloakken. Læs mere om muligheden på FORS hjemmeside.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00