Supplerende offentlig høring af forslag til lokalplan 704 for Dyskærgaard og naturområde ved Veddelev

Forslag til lokalplan 704 for Dyslærgaard og naturområde ved Veddelev fremlægges til en supplerende offentlig høring, idet der er foretaget væsentlige ændringer i lokalplanforslaget.

Type

Høring

Område

Roskilde

Høringstart

05.10.2022

Høringsfrist

02.11.2022

Høring

Forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og  naturområde ved Veddelev med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 5 har været i offentlig høring fra den 2. maj til den 27. juni 2022. Der er efterfølgende foretaget væsentlige ændringer i lokalplanforslaget, og derfor sendes forslag til lokalplan 704 nu ud i en supplerende offentlig høring. Høringsperioden er fra den 5. oktober til den 2. november 2022.

På borgermødet den 17. maj 2022 og i høringssvarene var der et stort ønske om, at trafikken til og fra Dyskærgård ikke ledes gennem Veddelev Bygade. Kommunen har derfor undersøgt forskellige scenarier for at imødekomme ønsket:

  1. Vejadgang mod nord via Risø. Kommunen har været i dialog med Bygningsstyrelsen, som ejer Risø. Bygningsstyrelsen vil ikke indgå i dialog om eller tillade vejadgang over Risøs område, uanset om hegnet på et tidspunkt ikke er nødvendigt af hensyn til de nukleare aktiviteter på Risø.
  2. Fortsat vejadgang via Frederiksborgvej. Kommunen har været dialog med Vejdirektoratet og herunder foreslået forskellige trafiksikkerheds tiltag. Vejdirektoratet afviser, at der kan findes en mulig ombygning af Frederiksborgvej, som  muliggør fortsat adgang til Dyskærgård fra Frederiksborgvej.

  3. Vejforbindelse fra Baunehøjvej til Brovej. Arealerne ejes af Liljeborg hhv. Roskilde Kommune, som er indstillede på at forlænge vejen til Baunehøjvej 4 (Sannebo) videre til Brovej, og er således et realiserbart scenarie.

Derfor er scenarie C indarbejdet i lokalplanforslaget.

I høringsperioden blev der også udtrykt bekymring omkring ændringen af landbrugsjord til offentligt tilgængeligt naturområde. Dette gav anledning til to klager over miljøscreeningen. Derfor har kommunen fået udarbejdet en Natura 2000 væsentlighedsvurdering af lokalplanforslaget. Væsentlighedsvurderingen anbefaler en bufferzone på 350 m omkring Natura 2000 områder.

Derfor er der indarbejdet en Natura 2000 bufferzone på 350 m i lokalplanforslaget, hvilket betyder, at der ikke må anlægges stier eller simple bygninger som f.eks. shelters inden for 350 m fra Natura 2000.

Det er kommunens vurdering, at der er tale om væsentlige ændringer, og derfor sendes forslag til lokalplan 704 for Dyskærgård og naturområde ved Veddelev ud i en 4 ugers supplerende offentlig høring.

Ud over de her nævnte ændringer, er der foretaget mindre tilpasninger og præciseringer i lokalplanforslaget, for så vidt muligt at imødekomme borgernes bekymringer.

De høringssvar, som kommunen har modtaget i løbet af den første offentlige høring indgår stadig i sagen og vil blive forelagt politisk når lokalplanforslaget forelægges til vedtagelse.

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget i høringsperioden nederst på siden. Høringsfristen er den 2. november 2022. 

Formålet med lokalplanen er, at Dyskærgård kan omdannes til kontorerhverv og at store dele af markerne omkring kan omdannes til naturområder med offentlig adgang til størstedelen.

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse indenfor lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 704, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Se klagevejledningen vedrørende afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2022-25) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) og gøre opmærksom på i mailen, at du har navne-/eller adressebeskyttelse. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse. 

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) eller Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (virksomhed/forening). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. 

Se oplysninger om behandling af dine data

Kontakt Byudvikling og Grøn Omstilling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.