Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse efter planloven, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om en lokalplan, kommuneplan eller miljøscreening (af planer) kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige om retsregler og –principper er fulgt. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage har ikke opsættende virkning.  Det betyder, at afgørelsen må udnyttes, før klagesagen er afgjort, med mindre klagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede er Erhvervsministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klage over afgørelse via Klageportalen 

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen. Du logger på, ligesom du plejer - typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Roskilde Kommune.

Du finder link til Klageportalen på borger.dk

Du finder link til Klageportalen på virk.dk.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Roskilde Kommunes hjemmeside samt Plandata. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er den, når klager har godkendt og indbetalt gebyr senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Fritagelse for at anvende klageportalen

Planklagenævnet afviser som udgangspunkt en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget fra at anvende Klageportalen her.

Frist for afgørelser - domstolene

Kommunens og Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.