Regler for standpladser og affaldsskure

Der er en række krav til det område, hvor jeres fælles affaldsbeholdere og -containere står. Både ved eksisterende pladser, og når I skal etablere nye.

Regler for adgangsvej og standplads

Som ejer- eller boligforening har I ansvaret for, at adgangsforholdene lever op til de bestemmelser, der er beskrevet som en funktionsduelig ordning i "Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune". 

Adgangsvejen er den vej skraldemanden skal gå fra skraldebilen og hen til jeres affaldsbeholdere.

Der er fx krav til afstand, adgangsforhold, belysning og belægning. Kravene skal sikre, at skraldemanden kan hente affaldet som planlagt.

Fjern de gamle cylindre til batterier

Cylindre ophængt til indsamling af batterier er taget ud af drift fra 1. maj 2022. 

Sørg derfor for at skrue cylindrene ned, hvis der hænger en eller flere cylindre i den ejer- eller boligforening du er affaldsansvarlig. 

Krav til adgangsveje og standpladser

 • Affaldscontainerne skal stå med min. 10 cm i mellem dem, og håndtaget skal vende ud mod skraldemanden.
 • Der må maksimalt være 40 meter fra det sted, hvor skraldebilen kan holde og hen til affaldscontainerne.
 • Der skal være en frihøjde på minimum 2,2 meter. Det gælder fx under carporte, træer og affaldsskure. 
 • Der skal være en passage med fast belægning til affaldsbeholderne, der er mindst 1 meter bred.
 • Hvis affaldscontainerne står over for hinanden, skal passagen i midten være min. 120 cm. Så kan containerne nemlig trækkes ud og drejes. 
 • Hvis der holder biler ved adgangsvejen, skal passagen være minimum 2 meter bred. Så undgår skraldemanden at komme for tæt på bilerne.
 • Adgangsvejen må ikke stige med mere end 1 meter pr. 10 meter.
 • Underlaget skal være jævnt og fast. Fx af fliser eller asfalt. Brosten og grus er ikke et fast underlag. 
 • Skal skraldemanden passere en låge eller en dør, skal den kunne stå åben af sig selv og være min. 100 cm bred. Dette gælder også låger til affaldsskure.
 • Adgangsvejen skal være oplyst, når skraldemanden henter affald. Der skal være nok lys til, han kan se, hvad han laver.
 • Der skal være fri adgang hele vejen. Derfor må cykler, haveredskaber, barnevogne og andre ting ikke blokere for skraldemanden.
 • I vinterhalvåret skal adgangsvejen ryddes for sne og is. Husk også at gruse den glatte vej – både adgangsvejen og på fortov.

Standpladser skal placeres nær bolig og indeholder alle affaldstyper

Standpladser skal ligge i nærheden af de boliger de betjener og de skal som udgangspunkt indeholde alle affaldstyper. Sørg derfor for, at der er tiltrækkeligt med standpladser i bebyggelsen til, at alle beboere har mulighed for at aflevere deres affald inden for kort afstand.

Baggrund

Alle affaldsordninger i Roskilde Kommune, ud over genbrugspladser og enkelte offentlige standpladser i det centrale Roskilde, er henteordninger. En henteordning betyder at affaldet afhentes i nærheden af boligen. Dette er i modsætning til en bringeordning, som genbrugspladser og offentlige standpladser, hvor afleveringen af affaldet sker længere væk fra boligen.

Det er en generel erfaring at jo tættere på man kan aflevere sit affald, jo bedre er sorteringen. Derfor ses det også, at der er mere fejlsortering af affaldet de steder, hvor beboerne skal bevæge sig langt og mellem flere forskellige standpladser for at aflevere deres affald.

Regeringens plan om øget og strømlinet affaldssortering fastslår at følgende 10 affaldsfraktioner skal afleveres husstandsnært. Det drejer sig om: mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Roskilde Kommune har sørget for at tilrettelægge affaldsordningerne så dette kan foregå.

Kan I ikke overholde kravene?

Kan I ikke overholde kravene, skal I køre affaldsbeholderne ud til skel senest kl. 05.00 samme dag vi henter affaldet.

Hvis I vil ændre jeres adgangsvej eller standplads, hjælper vi gerne med råd og vejledning. Kontakt Affald og Genbrug – så finder vi sammen en løsning.

Har du styr på beholderne?

Nedenfor kan du se hvilken beholder- og containerstørrelser der er tilgængelige i kommunen. samt mål og mængde de kan indeholde. 

Beholderstørrelser

Kontakt Affald og genbrug

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

kl. 09 - 14

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.