Forslag til lokalplan 720 for Sømmes Vænge etape 2, boliger i Gundsømagle til offentlig høring

Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg har på sit møde den 7. marts 2023 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 720 for Sømmes Vænge etape 2, boliger i Gundsømagle til offentlig høring.

Type

Høring

Område

Jyllinge og Gundsømagle

Høringstart

04.04.2023

Høringsfrist

01.06.2023

Høring

Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af en rækkehusbebyggelse med ca. 65 boliger på mellem 82 og 98 m2. Den sydlige del af be-byggelsen er disponeret med boliger, som vender sig mod et internt fælles opholdsareal. Den nordlige del af bebyggelsen er disponeret med fire ”stænger” af boliger i 1 etage med udnyttelig tagetage, som lægger sig i det åbne areal, med små private haver. Det åbne areal udlægges som vild natur, som dermed bl.a. skal fremme biodiversiteten i områ-det. I forbindelse med opholdsarealerne etableres stier, som får forbindelse til det øvrige byområde samt Gulddysseskoven, der ligger lige nord for. Endvidere skal der indpasses et regnvandsbassin inden for lokalplanområdet. Bebyggelsens bilparkering er en kombination af par-kering på egen grund og fælles parkering. Ligeledes afsættes areal til cykelparkering dels på egen grund og dels som fællesparkering langs stierne i de fælles opholdsarealer.

Det er muligt at indsende skriftlige bemærkninger til forslaget i høringsperioden nederst på siden. Høringsfristen er den 1. juni 2023. 

Her kan du se lokalplanforslaget

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse inden for lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 720 for Sømmes Vænge etape 2 jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Se klagevejledningen nederst i brevet.

Se klagevejledningen vedrørende afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2022-25) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) og gøre opmærksom på i mailen, at du har navne-/eller adressebeskyttelse. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse. 

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) eller Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (virksomhed/forening). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. 

Se oplysninger om behandling af dine data

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.