Grønne træer langs gader og veje

Det kræver specialviden at få træer til at gro langs gader og veje. Der har kommunen et TræTeam med specialuddannede medarbejdere fra administrationen og Materielgården.

Vintersaltning, påkørsler og andre skader og ofte for lidt plads til træernes rødder mellem ledninger i jorden og de faste belægninger. Det kræver, at træerne plejes omhyggeligt. Nogen skal desuden sørge for, at der bliver afsat plads til nye træer langs med de store veje ved planlægning af nye anlægsarbejder. Der er der oprettet et kommunalt TræTeam med specialuddannede medarbejdere fra administration og Materielgård for at sikre, at der tages bedst muligt hånd om træerne i vejmiljøet fra planlægning til drift.

Hvad er det, træer kan?

Forskere fra mange lande har beskæftiget sig med, hvad træer betyder for miljøet - og for os:

 • Træer giver læ og skygge, der køler - både i byen og det åbne land.
 • Træer forbedrer klimaet lokalt, da de opfanger store mængder af støvpartikler og øger luftfugtigheden.
 • Træer optager og fordamper store mængder regnvand. Bladene tilbageholder regnvandet, så det er længere tid om at løbe væk.
 • Træerne er vigtige for dyrelivet i byen, men også i det åbne landbrugsland, hvor der ofte kun er få store træer.
 • Træer påvirker vores trivsel. Vi foretrækker en by med flotte, grønne træer.

Her er der brug for nye træer

Prioriteringen af, hvor der skal plantes nye træer, tager udgangspunkt i en registrering af alle vej- og gadetræer i kommunen. Kommunen har i første omgang sat fokus på de største veje, f.eks:

 • Holbækvej: Mellem Hyrdehøjcenteret og Svogerslev er der arbejdet med gen-plantning af de oprindelige Seljerøn. Næste skridt er at plante nye træer ved det brede vejstykke mellem Hyrdehøjcenteret og Ringstedvej.
 • Jyllinge Parkvej: I foråret 2012 blev der plantet nye egetræer langs den østlige del. Langs den vestlige del vil kommunen tage en dialog med grundejerne op til vejen om at pleje udvalgte egetræer i deres eksisterende beplantninger, da vejrabatten er for smal til træer.
 • Københavnsvej: Der er fine kommunale træer ud for Ro’s Torv, men ellers er der kun få steder plads til træer langs med vejen. Hovedindsatsen vil derfor være en dialog med private og offentlige naboer til vejen. Der kan blive tale om genplantning eller pleje af træer ud fra lokalplanernes beskrivelser.
 • Ringstedvej: Mod nord er træerne i vejens østside i god udvikling og skal kun tyndes ud. Mod syd vil kommunen tage en dialog med boligselskaber og virksomheder om at ændre på plejen af de træer, der står tæt ved vejen. Syge asketræer i krydset med Holbækvej bliver skiftet ud, når krydset skal bygges om.
 • Vibyvejen: Lønnetræerne langs vejen nærmest Viby er i rimelig vækst, men i det åbne land længere mod nord skal dårlige træer efterhånden erstattes med grupper af store træer på bl.a. steder, hvor de viser, at vejen drejer.
 • Jernbanegade: De gamle lindetræer ud for busholdepladsen har det dårligt. Der skal plantes nye træer samtidig med, at der snart skal laves cykelstier.

Træstrategi

Arbejdet med træer langs gader og veje i Roskilde Kommune er nærmere beskrevet i en TRÆSTRATEGI. Mottoet for strategien er: Hellere et velplaceret og sundt træ end ti skrantende træer. De vigtigste mål i strategien er:

 • At sikre markante træer eller grupper af træer langs overordnede gader og veje som en del af kommunens grønne struktur.
 • At fastholde og udbygge antallet af godt placerede, sunde træer.
 • At prioritere at plante nye træer, der leder trafikken.
 • At specialpleje gamle, historiske træer, indtil det er nødvendigt at skifte dem ud.
 • At aftale pleje af private træer langs veje, hvor der ikke er plads på det offentlige vejareal.
 • At minimere skader på træer ved gravearbejder.

Kommunens Træteam

Kommunens TræTeam tager sig af mange andre opgaver, hvor træer har betydning:

 • Spørgsmål fra borgerne om både træer langs gader og veje og i grønne områder.
 • Ansøgninger om at fælde private træer, der er beskyttet af en lokalplan. TræTeamet hjælper her Byggesag, som er myndighed i lokalplansager.
 • Årets Træ-konkurrencen, hvor borgerne kan foreslå store, gamle træer på privat grund, som efter deres oplevelse har betydning "ud over skel".

Kontakt

Træteamet

Træteamet

Afdeling: Veje og Grønne områder

Roskilde Kommune

46 31 37 35 veje@roskilde.dk