Valgplakater

Få overblik over regler og frister for valgplakater i forbindelse med kommunal- og regionalvalget 2021 her.

Frister til Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021

Plakater til kommunal- og regionalvalget kan opsættes fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12:00.

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.), skal være taget ned  senest onsdag den 24. november 2021 kl. 24:00.

Giv et praj

Støder du på et glemt valgplakat efter fristen onsdag den 24. november kl. 24.00, så giv os et praj i app'en eller ring på kommunens hovednummer 46 31 30 00.

Læs mere om Giv et praj-app her.

Regler for plakatopsætning

Valgplakater må ikke være større end 0,8 m2 og skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den juridiske person, der har iværksat ophængningen.

Valgplakater må ophænges på master til vejbelysning, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.

Valgplakater må ikke dække færdselstavler eller i øvrigt udgøre en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke ophænges:

  1. på motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
  2. i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
  3. i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
  4. på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
  5. på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
  6. nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
  7. lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
  8. højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten eller
  9. på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Forvaltningen kan uden forudgående varsel og på den ansvarlige persons regning nedtage valgplakater, der ikke er markeret med navn og adresse eller er ophængt i strid med reglerne for placering.

Reglerne for plakatopsætning findes i Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

Kontakt

Thomas Carlsen

Thomas Carlsen

Afdeling: Veje og Grønne områder

46 31 37 04 thomasc@roskilde.dk