Offentlig høring af udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune sender hermed forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 13 ugers offentlig høring, jf. § 5 i Bekendtgørelse om Indsatsplaner (BEK. nr. 912 af 27. juni 2016).

Type

Høring

Område

Gadstrup og omegn, Jyllinge og Gundsømagle, Roskilde, Viby og omegn, Ågerup og omegn

Høringstart

16.06.2022

Høringsfrist

15.09.2022

Høring

Klima- og Miljøudvalget har på deres møde den 9. juni 2022 vedtaget, at sende ”Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Roskilde Kommune” i offentlig høring i 13 uger. Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til Vandforsyningslovens § 13.

Indsatsplanen skal sikre beskyttelse af grundvandsressourcen og har til formål at beskytte indvindingsinteresserne for både eksisterende og fremtidige vandindvindinger. Indsatsplanen er en kommunal handleplan, hvor interessenter kan se, hvordan kommunen vil administrere den fremtidige grundvandsbeskyttelse. Planen beskriver, hvordan grundvandsbeskyttelsen tilrettelægges, herunder hvilke konkrete indsatser, der skal iværksættes for at beskytte grundvandet. Indsatsplanen har direkte retsvirkning i forhold til kommunens administration, men ikke i forhold til vandværker og lodsejere, som reguleres efter gældende bestemmelser i lovgivningen.

Miljøvurdering

Roskilde Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. 

Se afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering under materiale. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.

Habitat- og Miljøvurdering af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Videre proces

Efter høringsperioden vil planen blive politisk behandlet til endelig godkendelse. 

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og e-mailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2022-25) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Miljøs digitale post vedr. høringer (borger) og gøre opmærksom på i mailen, at du har navne-/eller adressebeskyttelse. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse. 

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Miljøs digitale post vedr. høringer (borger) eller Miljøs digitale post vedr. høringer (virksomhed/forening). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. 

Se oplysninger om behandling af dine data

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.