Det Fælleskommunale Huslejenævn for Roskilde og Lejre Kommuner

Huslejenævnet er et tvistnævn, der afgør sager, hvor lejere og udlejere er blevet uenige.

Nævnet behandler sager om privat udlejningsbyggeri i både Roskilde Kommune og Lejre Kommune. Sager om almennyttigt boligbyggeri afgøres i beboerklagenævnet.

Nævnet kan alene behandle sager indenfor sit kompetenceområde. Det ligger uden for nævnets kompetence at træffe afgørelser om erstatning og om opsigelse eller ophævelse af lejemål.
Nævnet kan heller ikke træffe afgørelse ved uenighed om lejemålets overdragelse til andre, f.eks. ved bytte eller fremleje. I stedet er det boligretten der afgør disse spørgsmål.

Huslejenævnet kan afgøre tvister mellem lejer og udlejer om bl.a. følgende:

  • Lejeforhøjelser
  • Lejens størrelse
  • Fraflytning, depositum
  • Pligt til vedligeholdelse
  • Afregning af forbrug
  • Udlejers iværksættelse af forbedringer
  • Husordenssager indbragt af udlejer
  • Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse

Roskilde og Lejre Kommuner har fælles huslejenævn. Huslejenævnet har 3 medlemmer og suppleanter til disse. Medlemmerne er:

  • Cand. Jur. Jens Axel Pedersen, formand
  • Rasmus Hjerrild, der repræsenterer udlejerforeningerne

Nævnet har en juridisk sekretær, der forbereder sagerne til møderne, som afholdes 10-11 gange om året. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemål.

Spørgsmål og svar om Huslejenævn