Børne- og ungepolitik

Alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker. Roskilde Kommunes børne- og ungepolitik opstiller en række målsætninger for at nå denne vision.

Vision

Alle børn og unge skal trives og blive hele mennesker. Alle børn og unge har evner og kompetencer, som de skal have mulighed for at udfolde og udvikle, både individuelt og i fælleskab med andre. Alle børn og unge skal have gode forudsætninger for at mestre livet og de muligheder og udfordringer, det byder på. Målet er børn og unge, der har det godt, trives og får de bedste forudsætninger for et godt liv.

For at kunne indfri visionen indeholder Børne- og Ungepolitikken en række målsætninger, der skal sætte retningen for den ønskede udvikling.

Tema - Trivsel, læring, udvikling, dannelse og demokrati

Børn og unges trivsel og udvikling forudsætter, at der er fokus på såvel deres mentale og fysiske sundhed som deres alsidige personlige og faglige udvikling. At mestre livet handler bl.a. om at kunne være og navigere i de krav og forventninger, der knytter sig til forskellige livsområder. Det er væsentligt, at barnet eller den unge på en konstruktiv måde kan håndtere udfordringer og modgang og samtidig fastholde en nysgerrig og positiv indstilling til tilværelsen. Når barnet og den unge oplever selvværd og føler sig værdsat og får tro på egne handlemuligheder styrkes evnen til at mestre livet.

 • Alle børn og unge skal have de bedst mulige rammer for at trives, udvikle sig, dannes og lære. Derfor skal alle børn og unge opleve et læringsmiljø af høj kvalitet, der understøtter deres nysgerrighed, kreativitet, selvstændighed, forståelse for andre og demokratiske dannelse.
 • Alle børn og unge skal mødes med positive forventninger, understøttes i forhold til deres trivsel, læring, udvikling og dannelse, og inddrages i deres egen hverdag gennem medbestemmelse i leg og udvikling. Når børn og unge har behov for særlig støtte og opmærksomhed, skal dette ske tidligt, forstået som tidlig i alder og tidlig i forhold til opstået behov og i videst mulige omfang i de almene fællesskaber og miljøer tæt på barnets eller den unges hverdag.
 • Alle børn og unge skal støttes i digital dannelse.
 • Vi vil skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så børn og unge udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Vi engagerer og forbereder børn og unge til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund med lige muligheder.

Tema - Fællesskaber

Alle børn og unge trives, lærer, dannes og udvikler sig i relationer og i fællesskaber - og alle børn og unge har brug for at være en betydningsfuld del af fællesskaber. Derfor skal alle børn og unge have deltagelsesmuligheder og rustes til at være med i fællesskaber.

 • Alle børn og unge skal opleve at høre til og være en betydningsfuld del af fællesskaber med andre.
 • Alle børn og unge skal støttes i at udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at indgå i fællesskaber og udvise forståelse for andre. Fællesskaberne i almen miljøet skal udvikles, så de fremmer alle børn og unges deltagelsesmuligheder – også børn og unge med særlige behov for støtte og opmærksomhed.

Tema - Sammenhæng og gode overgange

Alle børn og unge oplever mange overgange i deres liv – fra hjem til dagtilbud, fra dagtilbud til SFO og skole, fra skole til klub og fra skole til ungdomsuddannelse og beskæftigelse. I alle overgange er det vigtigt, at barnet og den unge oplever sammenhæng og tryghed og støttes i at håndtere udfordringer og mestre nye livsområder.

 • Alle børn og unge skal opleve sammenhæng og gode og trygge overgange, både når de starter på et nyt kapitel i deres liv, og når de i hverdagen skifter mellem forskellige tilbud, fritid og hjem.
 • Alle børn og unge skal opleve, at der er sammenhæng og helhed i kommunens tilbud. De børn og unge, der har særligt behov for støtte og opmærksomhed, skal have støtte tidligt, forstået som tidlig i alder og tidlig i forhold til opståen af behov, og i videst mulige omfang i det almene miljø tæt på barnets eller den unges hverdag.

Tema - Forældresamarbejde

Forældre er helt afgørende for, at børn og unge udvikler sig til hele mennesker, der kan mestre deres eget liv. I tæt samarbejde med forældrene skal det sikres, at hvert enkelt barn eller ung trives, dannes og lærer bedst muligt og udvikler sig så langt, de kan.

 • Forældre er vigtige samarbejdspartnere både omkring eget barn eller ung og omkring det fællesskab, barnet eller den unge indgår i. Et styrket forældresamarbejde skal bidrage til, at alle børn og unge trives, lærer, dannes og udvikler sig bedst muligt og er en betydningsfuld del af fællesskaber.
 • Forældre er vigtige samarbejdspartnere omkring deres eget barns eller unges udvikling og trivsel og inddrages altid, når barnet eller den unge har særligt behov for støtte og opmærksomhed. Barnets eller den unges udvikling og trivsel støttes med inddragelse af forældrenes viden og ressourcer i forhold til barnet eller den unge.

Tema - Bæredygtighed

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling skal frem til 2030 sætte en kurs for verden mod en mere bæredygtig udvikling. Verdensmålene gælder for alle og er vores fælles plan for, hvordan vi får gjort verden mere bæredygtig. Det er vigtigt, at vi sikrer, at alle børn og unge får viden om bæredygtighed, så vi både nu og i fremtiden kan skabe de bedst mulige betingelser for et bæredygtigt samfund.

 • Alle børn og unge skal få forståelse for det medansvar, de har for den verden, de lever i, og alle børn og unge skal vide, hvad det vil sige at sætte fokus på en bæredygtig udvikling, og hvordan de selv kan bidrage hertil.
 • Alle børn og unge skal inddrages i aktiviteter, der understøtter en bæredygtig udvikling og dermed få erfaringer med og tage aktiv del i udviklingen af et bæredygtigt samfund.