Få indflydelse: Skolebestyrelser og Skole/SFO/klubforum

Dialogen med forældrenes repræsentanter er vigtig i udviklingen af kommunens skoler og fritidstilbud.

Alle skoler skal have en skolebestyrelse

I skolebestyrelsen samarbejder forældre, elever og skolens personale om udviklingen af skolen. Skolebestyrelsens arbejde er bestemt af folkeskolelovens §§ 42-44.

Forældrene vælger deres repræsentanter til skolebestyrelserne for 4 år. I Roskilde Kommune sker det gennem forskudte valg hvert andet år, hvor omkring halvdelen af forældrerepræsentanterne vælges ad gangen.

Skolebestyrelsen er sammensat af

  • 7 forældrerepræsentanter
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter
  • 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

For enkelte skoler kan sammensætningen dog være anderledes. Se mere om dette i Folkeskolens styrelsesvedtægt. Valgperioden for medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger er 1 år.

Skolebestyrelsen arbejder med hele skolens virksomhed, herunder også SFO, undervisning i fritiden og samarbejde med lokalsamfundet. Det er skolelederen, der varetager den daglige ledelse af skolen.

Dialog mellem forældre og politikere

Skole- og Børneudvalget ønsker af have en dialog med forældrene om udviklingen af skoleområdet. Derfor mødes politikerne med repræsentanter for forældre fra kommunens skoler og fritidstilbud i et dialogforum. 

Skole/SFO/klubforum består af:

  • Skole- og Børneudvalgets medlemmer
  • Formanden for hver skolebestyrelse
  • En repræsentant for indskolingen fra hver skolebestyrelse
  • To forældrerepræsentanter fra hver af de fem klubbestyrelser
  • To repræsentanter for lederne af hvert område
  • To repræsentanter for medarbejderne på hvert område

Dagsorden for møderne i Skole/SFO/klubforum planlægges i fællesskab mellem formanden for Skole- og Børneudvalget og forældrerepræsentanter. Forvaltningen deltager i møderne, og er sekretariat.

Skole, SFO og Klubforum holdes som fælles møde med Dagtilbudsforum den 26. oktober kl. 17-19 på rådhuset.

Invitation med program er sendt ud via skole- og klubledere. 

Temaet for mødet er Børne- og ungepolitikken. Mødet holdes som et fælles møde mellem Skole, SFO og Klubforum og Dagtilbudsforum i kantinen på rådhuset. Tilmeld dig til jannim@roskilde.dk senest den 23. oktober. 

Styrelsesvedtægten beskriver rammerne for skolevæsnet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægten for skolevæsnet i Roskilde Kommune vedtages af byrådet og indeholder regler om valg af medlemmer til skolebestyrelsen, om skolebestyrelsens mødevirksomhed og beføjelser, om elevråd og meget mere.

Bilaget til styrelsesvedtægten indeholder de beslutninger, byrådet har truffet for skolevæsnet i Roskilde Kommune. Det gælder bl.a. beslutninger om skolestrukturen, lejrskoler, svømmeundervisning, budgetforhold, indskrivning og valg af skole og ferieplan m.v.