Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

  • Roskilde Kommune vil være førende og inddrage klimatilpasning i sektorplaner og projekter der gennemføres i kommunen.
  • Roskilde Kommune vil have fokus på bæredygtig vandindvinding, så vi sikrer at der også i fremtiden er tilstrækkeligt rent grundvand af god kvalitet til brug for drikkevand.
  • Roskilde Kommune vil have fokus på bæredygtig udnyttelse af den våde natur; vandløb, søer, vådområder, fjorden og grundvandet. Vi sikrer, at der er en mangfoldig og bæredygtig natur.
  • Roskilde Kommune har en unik og mangfoldig natur, som vi vil bevare og udvikle, således at der er rum for oplevelser, friluftsliv, sundhed og livskvalitet, som gør Roskilde Kommune attraktiv at leve i.
  • Roskilde Kommune skal være serviceorienteret overfor eksisterende og kommende virksomheder.
  • Roskilde Kommune ønsker at gå forrest i bestræbelserne på at passe på natur og miljø. Det skal ske ved blandt andet at forsøge at forebygge jordforurening.
  • Roskilde Kommune vil derudover have fokus på natur og miljø gennem en række indsatser på affaldsområdet. Visionen for perioden 2015-2024 er derfor at arbejde hen imod Roskilde som førende ressourcecyklus-kommune.

Spørgsmål og svar