Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Læring, kultur, fællesskab og mangfoldighed

Roskilde Kommune er en levende kommune, der vil sikre, at alle borgere har de bedste muligheder for at mestre eget liv og indgå i meningsfulde fællesskaber. At have muligheden for at deltage som aktiv medborger, uanset livssituation og baggrund, er en grundsten i et sammenhængende og demokratisk samfund, og i opfyldelsen af dette spiller bibliotekerne en afgørende rolle.

Med udgangspunkt i FN’s verdensmål samt i et bredt samarbejde med relevante aktører vil den nye bibliotekspolitik sætte retning og handling på visionen om, at Roskilde Bibliotekerne vil være det skabende og inspirerende omdrejningspunkt for alle borgeres møde med læring, kultur, fællesskab og mangfoldighed.

Dette vil blive opfyldt via følgende fokusområder:

  • Litteratur og læselyst
  • Læring hele livet
  • Musik for alle
  • Digital dannelse og digital trivsel
  • Demokratisk deltagelse og dialog

Folkebiblioteket er for alle borgere og Roskilde Bibliotekerne vil i bibliotekspolitikken have et særligt fokus på indsatser målrettet børnefamilier, socialt udsatte og unge.

Roskilde Kommunes bibliotekspolitik er skabt med bred inddragelse af borgere, politikere, medarbejdere og relevante samarbejdspartnere. I realiseringen af indsatserne vil der være fokus på at være bibliotek for hele kommunen, og sikre aktiv deltagelse i udviklingen af byrum og lokalsamfund – også steder hvor der ikke er et fysisk bibliotek.

Fra verdensmål til Roskildemål

Når Roskilde Bibliotekerne arbejder med at styrke kulturelle og sociale fællesskaber, understøtte læselyst og livslang læring og skabe en platform for den demokratiske samtale er det med udgangspunkt i FN’s verdensmål. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling ved aktivt at bringe delmål under følgende fem verdensmål i spil:

Nr. 3: Sundhed og trivsel
Nr. 4: Kvalitetsuddannelse
Nr. 10: Mindre ulighed
Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Nr. 17: Partnerskaber for handling

Brugen af verdensmålene skal ses som en fremadrettet, handlingsorienteret fokusering der udstikker kursen og udvikles løbende. Arbejdet med fokusområdet litteratur og læselyst skal eksempelvis bidrage til at sikre før-skole-undervisning af høj kvalitet, sikre lige adgang til information, viden og læring for de mest udsatte, herunder børn i sårbare situationer, samt styrke unges læsefærdigheder, og kobles dermed aktivt til verdensmål 4 og 10 og de dertilhørende delmål.

Arbejdet med styrkelse af demokratisk deltagelse skal eksempelvis bidrage til at fremme anerkendelsen af kulturel mangfoldighed og styrke særligt de unges viden om bæredygtig udvikling, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene. Samtidig fokuseres på at styrke social og politisk inddragelse af alle, uanset alder, køn, oprindelse, religion eller økonomisk status og kobles således til verdensmål 4, 10 og 11 samt dertilhørende delmål.

De fem spor