Høring af strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans

Roskilde Kommunes Byråd har på møde den 30. marts 2022 vedtaget at fremlægge forslag til Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans til offentlig høring.

Type

Høring

Område

Roskilde

Høringstart

08.04.2022

Høringsfrist

07.06.2022

Høring af Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans

Sankt Hans skal være en bæredygtig bydel, hvor borgere, brugere og besøgende har det bedst mulige grundlag for at udvikle bæredygtige transportvaner, samtidig med at bilejerskab er et grundvilkår. Det overordnede styringsprincip er, at den øgede trafik, som nye boliger og byfunktioner genererer, ikke sker på bekostning af parklandskabet og kulturmiljøerne - og at de omkringliggende områder ikke belastes unødigt. 

Mobilitet

Det er afgørende, at der tages højde for den afledte trafikmængde, som omdannelsen af Sankt Hans medfører. Derfor bygger strategiens foreslåede tiltag på en omfattende analyse af den trafikale påvirkning af de omkringliggende byområder. Der foreslås mindre justeringer af det eksisterende vejnet, så bilister naturligt ledes til og fra det overordnede vejnet uden om Sankt Hans Gade. Samtidig forbedres trafiksikkerheden for bløde trafikanter, herunder skolebørn betydeligt.

Parkering

I strategien indgår en samlet parkeringsløsning, hvor parkeringsarealer placeres nænsomt i den offentligt tilgængelige park. Parkeringsudlægget er fastsat ud fra kommuneplanens generelle parkeringsnormer. Der foreslås over tid anvendt tiltag som parkeringslicenser, delebiler og tidsbegrænsning til at regulere parkeringsbehovet. Der skal desuden være mulighed for opladning af elbiler på alle større parkeringsarealer.

To parallelle høringer

Strategi for mobilitet og parkering på Sankt Hans danner baggrund for bestemmelserne i lokalplan 714 vedr. trafik og parkering. Denne høring af Strategien for mobilitet og parkering på Sankt Hans kører sideløbende med høringen af lokalplan 714, kommuneplantillæg 16 og miljørapport for Sankt Hans (læs mere her). Høringsperioden er identisk for begge høringer.   

Borgermøde og borgervandring

Der afholdes to identiske borgervandringer og to borgermøder, med forskelligt tema, hvor alle interesserede er velkomne:

Tilmeldingsfrister

  • 3. maj kl 12 for borgervandring og borgermøde 10. maj
  • 11. maj kl 12 for borgervandring og borgermøde 18. maj

NB! Der er begrænset antal pladser til borgermøderne. 

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport om de miljømæssige konsekvenser for både rammelokalplan 714, samt kommuneplantillæg 16 jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Samlet set vurderes plangrundlaget ikke at skabe væsentlig indvirkning på de fem miljøfaktorer, der er udpeget og undersøgt i miljørapporten. 

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2022-25) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) og gøre opmærksom på i mailen, at du har navne-/eller adressebeskyttelse. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse. 

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) eller Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (virksomhed/forening). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. 

Se oplysninger om behandling af dine data

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.