Forslag til lokalplan 714, kommuneplantillæg 16 og miljørapport for Sankt Hans i høring

Roskilde Kommunes Byråd har på møde den 31. marts 2022 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan 714, kommuneplantillæg 16 og miljørapport for Sankt Hans til offentlig høring.

Type

Høring

Område

Roskilde

Høringstart

08.04.2022

Høringsfrist

07.06.2022

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget

Formålet med lokalplanen og kommuneplantillægget er at udlægge rammerne for udvikling af Sankt Hans Vest fra hospitalsområde til byområde. Plangrundlaget fastsætter rammer for natur- og parklandskabet som offentligt område, omdannelse og bevaring af eksisterende bevaringsværdige bygninger til boliger og erhverv samt udpeger overordnede rammer for nybyggeri. Lokalplanen er byggeretsgivende for fem eksisterende ejendomme, samt Sct. Hans Have området.

Følgende partier har afgivet mindretalsudtalelse:

I forbindelse med byrådets behandling af forslag til kommuneplantillæg 16 og lokalplan 714 for Sankt Hans den 30. marts 2022, punkt 81, blev følgende mindretalsudtalelser afgivet:

"Venstre, Nye Borgerlige og Liberal Alliance kan ikke godkende, at lokalplanen indeholder krav om 25% almene boliger. Vurderingen af ejendomme til almene boligformål ligger væsentligt under vurderingen ved salg af ejendomme til private. Af hensyn til byrådets varetagelse af kommunens økonomiske interesser ønsker vi, at målet om den blandede bydel opnås ved øget andel af private andelsboliger, private lejeboliger, private bofælleskaber og evt. salg til institutionsformål."

"Liberal Alliance og Ny Borgerlige ønsker en højere parkeringsnorm end den, som fremgår af lokalplanforslaget."

To parallelle høringer

Denne høring af forslag til lokalplan 714, kommuneplantillæg 16 og miljørapport for Sankt Hans kører sideløbende med høringen af strategien for mobilitet og parkering på Sankt Hans (find den her). Høringsperioden er identisk for begge høringer. 

Efter høringsperiode

Efter høringsperioden vil byrådet tage endelig stilling til planforslaget.

Borgermøde og borgervandring

Der afholdes to identiske borgervandringer og to borgermøder, med forskelligt tema, hvor alle interesserede er velkomne:

Tilmeldingsfrister

  • 3. maj kl 12 for borgervandring og borgermøde 10. maj
  • 11. maj kl 12 for borgervandring og borgermøde 18. maj

NB! Der er begrænset antal pladser til borgermøderne. 

Retsvirkninger

Der er midlertidigt forbud mod udstykninger, bebyggelse og ændret anvendelse inden for lokalplanområdet indtil planen bliver endeligt vedtaget.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport om de miljømæssige konsekvenser for både rammelokalplan 714, samt kommuneplantillæg 16 jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Samlet set vurderes plangrundlaget ikke at skabe væsentlig indvirkning på de fem miljøfaktorer, der er udpeget og undersøgt i miljørapporten.

Offentligt tilgængeligt

Vær opmærksom på, at dit høringssvar (det dokument, du indsender) vil være offentligt tilgængeligt her på siden, så snart du har indsendt det. De oplysninger, du giver nedenfor om din adresse og emailadresse, vil ikke blive vist her på siden. 

Dit navn og adresse vil fremgå af det høringsnotat, som udarbejdes til den politiske behandling af sagen. Dine oplysninger vil være offentligt tilgængeligt i indeværende byrådsperiode (2022-25) og næste, dvs. i max. 8 år. 

Når du har sendt høringssvaret, går svaret automatisk til sagsbehandler. Du vil modtage en kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.

Navne-/adressebeskyttelse og følsomme personoplysninger

Har du navne-/eller adressebeskyttelse skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) og gøre opmærksom på i mailen, at du har navne-/eller adressebeskyttelse. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag med oplysning om navne-/eller adressebeskyttelse. 

Hvis du oplyser følsomme personoplysninger i dit høringssvar skal du sende dit høringssvar via Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (borger) eller Plan og Udviklings digitale post vedr. høringer (virksomhed/forening). Følsomme personoplysninger er f.eks. oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning; helbredsoplysninger m.m. Dit høringssvar vil efterfølgende blive vist på høringsportalen og indgå i høringsnotatet i den politiske sag uden oplysning af navn og adresse.

Personoplysninger

Vi beder om dine oplysninger for at kunne behandle og vurdere høringssvarene i forhold til den aktuelle sag. Når du udfylder og sender denne formular til os, bekræfter du samtidig, at vi gerne må registrere de oplysninger, du selv har tastet ind. 

Se oplysninger om behandling af dine data

Kontakt Plan og Udvikling

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.